63

Към 31 декември 2012 г. населението на България е 7 282 041 души.

Това показват данни от проучване на Националния статистически институт (НСИ) за демографските процеси в страната през миналата година.

Числото е 1,5% от населението на Европейския съюз и нарежда страната на 16-то място по брой на населението непосредствено след Австрия (8 443 хил. души) и преди Дания (5 581 хил. души).

От НСИ уточняват, че при международните сравнения данните за държавите от Европейския съюз се отнасят за 2011 г.

В сравнение с 2011 г. населението на България намалява с 45 183 души, или с 0,6%

Текущата демографска ситуация в страната се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението, намаляваща раждаемост и задържащо се високо равнище на общата смъртност.

Като положителни тенденции през 2012 г. могат да се отчетат намаляващата детска и преждевременна смъртност и увеличаващата се средна продължителност на живота на населението.

Мъжете са 3 543 606 (48,7%), а жените - 3 738 435 (51,3%), или на 1000 мъже се падат 1055 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 52 години.

С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на страната. Продължава процесът на остаряване на населението.

В края на 2012 г. хората на 65 и повече навършени години са 1 395 078, или 19,2% от населението на страната.

В сравнение с 2011 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0,4 процентни пункта, а спрямо 2005 г. увеличението е с 2 процентни пункта.

Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 22,2 на сто, а на мъжете - 16%.

Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на хората на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (26,4%), Габрово (25,1%) и Ловеч (24,3%).

Общо в петнадесет области този дял е над 20% от населението на областта. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) - 16,1%, Благоевград - 16,6%, Варна и Бургас - съответно 16,8 и 16,7%.

Към края на 2012 г. населените места без население са 172.

Най-голям брой населени места без население има в областите Габрово, Велико Търново и Кърджали.

В 1130, или в 21.4% от населените места, живеят от 1 до 49 души.

С население над 100 хил. души са седем града в страната. В тях живее 34.0% от населението на страната.

В 62 общини населението е под 6 000 души и в тях живее 3.3% от населението на страната.

В същото време в четирите общини с население над 200 хил. - Столична, Варна, Пловдив и Бургас живее 30.2% от населението на страната.

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението са демографските процеси - раждаемост, смъртност и миграция.

Близо половината от населението на страната (49.3%) живее в Югозападния и Южния централен район, като тяхното население е съответно 2 128 хил. (29.2%) и 1 462 хил. души (20.1%).

Югоизточният и Североизточният район са следващите по брой на населението - съответно с 1 067 хил., или 14.7%, и 957 хил. души, или 13.1% от населението на страната. В Северния централен и Северозападния район живеят съответно 844 хил., или 11.6%, и 823 хил. души, или 11.3% от населението на страната.

И в шестте статистически района населението намалява спрямо 2011 г., като най-голямо е намалението в Северозападния - с 1.6%, а най-малко - в Югозападния район - с 0.2%. Към 31. 12. 2012 г. в градовете живеят 5 306 233, или 72.9%, а в селата - 1 975 808, или 27.1% от населението на страната.

За първи път в демографската история на страната населението на селата пада под 2 милиона души.


Към края на 2012 г. населените места в България са 5278, от които 257 са градове и 5021 - села.

Разпределението на населението по населени места в края на годината е резултат от неговото естествено и механично движение, а така също и от административните промени в селищната структура на страната.

През 2012 г. с Решения на Министерския съвет са закрити 24 населени места, като 20 от тях са закрити чрез присъединяване към друго населено място.

Абонирайте се и прочетете първи "Непубликувано" и обзор на деня за 2 мин. Безплатно е :-)

@