3

Приемната грижа дава възможност на много деца в риск или настанени в специализирани институции да се отглеждат в семейна среда.

Тази социална услуга осигурява за определен период от време сигурна и безопасна среда за детето, близка до семейната. Отглеждането и възпитанието в приемно семейство гарантира основното право на всяко дете да расте и да се развива пълноценно, посочват експертите от Агенцията за социално подпомагане (АСП).

Услугата се прилага у нас от 2000 г., когато в Пловдив е утвърдено първото в България приемно семейство, което и до момента се грижи за две дечица.

Амбицията на правителството е в следващите години чрез промени в законодателството да се забрани настаняването на деца от 0 до 3 години в специализирани институции и за тази цел трябва да бъде подготвена алтернатива - домове за настаняване от семеен тип и приемни семейства.

Приемната грижа допринася за процеса на деинституционализация на децата в България и осигуряване на подкрепа за техните биологичните родители в кризисни ситуации, както и подготовка на деца, настанени в специализирани институции за реинтеграция в биологичното им семейство или осиновяване, посочват от АСП.

Независимо от целта на настаняването на дете в приемно семейство, то трябва да се разглежда като временна мярка за закрила на детето.

Желанието да бъдеш приемен родител следва да е продиктувано от вътрешна потребност да се сподели ресурс, време, грижа, приемане, предоставяне шанс на дете и оказване помощ на дете и семейството му в криза.

Кандидатите за приемни родители трябва да подават заявление в Отдел "Закрила на детето" към съответната Дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес.

Кандидатите трябва да са дееспособни, без правни ограничения, да са психически и физически здрави лица, тъй като поемат отговорност да отглеждат и възпитават дете, да формират у него личностни качества, като се стремят да съхранят неговата идентичност.

На кандидатите за приемно семейство се предоставя писмена и устна информация, относно условията и реда за кандидатстване, процедурата по подбора и утвърждаването на кандидатите, както и за същността на приемната грижа.

След подаване на заявлението и набор от документи, съгласно нормативната уредба започва процес на оценяване на кандидатите.

Оценяването е за период от 4 месеца, през който те задължително преминават през базово обучение, което приключва с доклад и становище от обучителя. Професионалните приемни семейства получават допълнителна квалификация за отглеждане и възпитание на деца.

Приемната грижа включва дейности по набиране, оценяване и утвърждаване на кандидати за приемни семейства, обучение, взаимно адаптиране, настаняване и отглеждане на дете в приемно семейство, подкрепа и наблюдение.

Настаняването в приемни семейства може да бъде - краткосрочно, дългосрочно, спешно и заместваща приемна грижа. Видът на настаняването се определя в зависимост от потребностите на детето, целта на неговото настаняване и плана за действие на детето, изработен от съответната ДСП.

При предоставяне на услугата приемна грижа се уважават и зачитат различията и идентичността на детето и на неговото биологично семейство.

След избор на дете започва процес на опознаване между него и приемното семейство, който продължава от 4 до 6 седмици.

Професионалните приемни семейства сключват трудов договор с директора на дирекция "Социално подпомагане", в който се уреждат правата и задълженията на страните по договора в рамките на предоставяне на услугата приемна грижа. Професионалният приемен родител има право на платен годишен отпуск, съгласно Кодекса на труда.

От особено значение за избор на подходящо приемно семейство е да се преценят правилно възможностите за адекватно задоволяване потребностите на конкретното дете.

Вземат се предвид и заявените от приемния родител възможности и желание да полага грижи за дете, което отговаря на определени от тях критерии - възраст, пол, етническа принадлежност, липса на специални потребности и др. , както и профила на детето и приемното семейство.

В хода на работата по случая социалния работник посещава детето в приемното семейство най-малко два пъти през първия месец и веднъж през всеки следващ месец. При необходимост приемните родители могат да се свържат със социалния работник за оказване на съдействие.

На приемното семейство се осигурява помощ при изпълнение на задълженията, чрез поддържащо обучение, консултиране, групи за самопомощ или други услуги.

Изискванията към кандидатите за приемни родители включват:

- възможността на семейството да осигури подходящи условия за отглеждане и развитие на детето, включително и лично пространство за детето в жилището

- лични качества на кандидатите за предоставяне на приемна грижа по отглеждане и възпитание на дете

- приемните родители трябва да си сътрудничат със социалния работник от ОЗД и доставчика на социални услуги, както и с биологичното семейство, когато това е в интерес на детето

На приемните семейства, в които има настанени деца, се предоставят месечни средства за отглеждане и възпитание на детето, въз основа на сключен договор по Закона за закрила на детето. Отпускането им не е обвързано с дохода на семейството. Размерът на средствата зависи и от възрастта на децата.

Професионалните приемни семейства сключват трудов договор с директора на дирекция "Социално подпомагане". С него се уреждат правата и задълженията на страните по договора в рамките на предоставяне на услугата приемна грижа.

Подкрепа за приемни родители ще окаже през тази година и проектът на "Мобилтел" "Приеми дете. Създай бъдеще". Компанията ще предоставя всеки месец, в продължение на една година, по 100 лева на 100 нови приемни семейства, приели в дома си деца, лишени от родителска грижа. За семействата, приели дете с увреждане финансовата подкрепа ще бъде удвоена.

В проекта ще бъдат включени семейства, които са заявили желание да станат приемни родители след 1 януари 2012 г. и които бъдат утвърдени по подбора, предвиден от Закона за закрила на детето.

Абонирайте се и прочетете първи "Непубликувано" и обзор на деня за 2 мин. Безплатно е :-)

@