0

„Есето   е   бижу  .   То   опива   с  магията  на   цветовете  си  и  подкупва   с   редкостта    на   украсата  си ... „  В.Полянов. Празник  на  духа˚

 Казала  МАЙКА  БААР  и  посочила   на  младежа  ДУНАВ  пътя  на  изток ... или  поверията  , че   хвърлената   в   извора  монета   ще  завърне   отново   туриста  при  него. За   начален  извор  на  Дунав  се  възприемат   още   два  в  планината  Шварцвалд  , като  за  тях  има   интересни  легенди  ,склуптури, дърворезби. Много    извори   у  нас ,  и    по   света     са   свързани  с  митологични ,приказни   или  исторически   достоверни   случки.  Освен    това  ролята   на  изворите   е  доста  разнородна.Те   разнообразяват   ландшафта , особено  в  сухите   области, защото   край  тях  има  обилна   зелена   растителност, на   фона    на  околната  територия   със  сиво-жълта   монотонност. Такова  полуизкуствено  езеро  има  до  Глава Панега, а също  и  до  извора  Клептуза  във  Велинтрад. Известен   чрез   поемата   на   Петко Р.Славейков   е   изворът  на  Белоногата  край   Харманли. Някой  извори  ,без  да  са  минерални, имат  доказано  или  религиозно   обосновано  лечебно  действие. Такъв   е  изворът   в  Араповския   манастир  до  Асеновград. В  света  най-посещаван  е  този  в  пещерата  Масабиел  до   град   Лурд – заради  лечебните  води  и   намерената   през  1858г.  чудотворна  икона   на   Света  Богородица. Не  на  последно  място  ,изворите  играят  основна  роля  при  водоснабдяването  на  селищата , курортите, хижите  и  други  изолирани  туристически    обекти  . За  друга  туристическа   функция  -риболовът  ,несъмнено   спомага   чистотата  на  техните  води. За  познавателния  туризъм   са  интересни  многото   старинни  воденици, тепавици  ,каменни  мостове ,легенди   и  реални   исторически  събития.

В  света   най-големи  са  делтите  на  Амазонка  ,Мисисипи, а в  Европа  на  Дунав , Ебро, Рона. Делтата  се  образува   при  силно  намаляване  на  скоростта  на  водите  и  голям   обем  на  носените  наноси. По  този  начин  делтата  е  съвкупност  от  речни  ръкави, островни  езера-старици   с  обилна  горска  растителност  и  богато   дивечово  ,птиче  и  рибно  стопанство.Това  са   обявени   природни   резервати   с  много  добри  условия  за  риболов, орнитологичен  фитолов    и   гребни  спортове . Туристически  по-атрактивни   са  лимано - подобните   устия  на  Ропотамо  и  Камчия , защото   са  дълбоки  и  достъпни  за  плавателни  съдове , за  панорамни  разходки  на  туристите .

Поглеждайки    на   водопада   от   истински   природни   факти,  това   стимулира  творческата   ми  активност  , и  интуитивно  ми  подсказва  есето  да  говори   за  генезиса   и  формата  на  водопадите  кристализирали  от   травертин   в Турция –Памук  кале. Травертинът  е  образувал  стотици  бели  памучни  миди  с  минерална  вода  37˚C,от  които  тя  се  стича ,пада  от  обща   височина  100 м. В  Нова Зеландия  се  срещат  и  водопади  ,чийто  произход   се   обяснява   с  застиването   на  вулканична  лава  ,пресичаща  минаващите  реки. Ниагара  е  особен  случай на  двойна  завеса  ,защото  по  средата  ,между  Сащ   и  Канада   ,се   издига   Козият  остров. Той  разделя  1200м. широките  води  на  канадската  част   , наречена  Подковата  914м. заради  извитата  си  форма  ,и  американската  част  ,широка  305 м. Българските  водопади  са  сравнително  ниски  ,като  първенец   между  тях  е  Райското  Калоферското  пръскало – със   125 м. При  град  Яйце в Босна  чрез  устие  се  образува  водопад  ,чийто   фронтален  вид  много   наподобява  огромен  гребен  с  20 –метрови  зъби. След   30-минутно  къпане   под  водните  струи   се  постига  до   0,5 кг.   намаляване    от  теглото   . Малките  водни  бисерчета  масажират  тялото  на  туристите  и  ги  закаляват. Водата   показва  неповторимостта   и  величието  на  природата  , очиства   душевността  на  туриста  от  урбанизационните   и  социалните  недъзи. Много   литературни  и  художествени  творби   са  изобразявали  образа  им. Лорд   Джордж  Байрон  е  описал  красотата  на  водопада  „Мраморният”-до  град  Терни, северно  от  Рим.  М.В.Лермонтов    е  обмислял   епизоди    от  романа  си”Герой  на  нашето  време” край   водопада  на  р.Ольховка    - до  балнеокурорта   Кисловодск , който   сега  е  наречен   Лермонтов  водопад .

Дума   по  дума   и   ето  , че   натрупания  над  снежната  граница  лед  в течение  на  годините   се  уплътнява  от   натиска  на   новите  пластове  , слънцето  разтопява   през  деня   повърхностния  слой   , а  водните  капчици  проникват   надолу  и  постепенно  превръщат  снега  в  зърнеста  ледена   маса – фирн. Ледниците  се  движат  по  силата   на  гравитацията  , като   скоростта   на  периферията   е   по –малка   от    тази  в  централната  част.В  света  най- обширни  са  ледниците  на  Антарктида  с  площ  13,5  млн. км2  ,  а  в  Европа  се   открояват  Исландия - 13 хил.км2 ,Норвегия  -  6,6 хил. км2  . Алпите  общо  имат  1200 ледника  ,но  те  са  най  - посещаваните.През   лятото  някой  алпийски  ледници  успешно   заменят  ски –пистите, като  добре  подготвени  скиори  се  спускат  със  стандартни  ски  ,снежен   уинсърфинг  и  други  занимания.

Съвършено  водно  ботатство  са  блатата. Блатата  са  земни  вдлъбнатини   със  застояла вода,  които  са  обрасли  с  характерна  влаголюбива  растителност –тръстика ,папур ,върба. Заемат  обширни  площи  в  крайбалтийските  низини  на  Полша  ,Германия, южната  част  на  Скандинавието  ,Полесието  в  Руската  равнина  и  др. Посещенията  на  блатата  с  розово  фламинго  в  парка  „Доняна” на  река  Гуадалкивир  в  Испания , и на   блатата  край  Дунав  и  особено  в  делтата  му  изискват  стриктни   мерки  за  сигурността  на  туристите  - проверени  безопасни   пътеки  и  добре  обучени   водачи  , достоверна   и   добре  видима  информация.

Този  поглед  върху  ресурсите  включва  тяхното   оценяване  ,усвояване  , опазване  и мащаб  на  разпространение  и  разпределение .Той    непрекъснато    се  разширява   и  задълбочава,обхваща  всички  дейности  на  човека  и  поражда  сложни  , в  много   случаи  и непреодолими  проблеми  за  бъдещето  на  човешката  цивилизация. Ресурсите  са  еднакво  необходими  за  устойчивото  и балансирано  състояние  и  развитие  на  природния  комплекс  на  планетата, както  за  човека  и обществото.

Инструментът  туризъм   допринася  за  взаимното  разбирателство   и разпространение на  общочовешките  морални  ценности   в  дух  на  търпимост   и  уважение  към  разнообразието  от  религиозни  ,философски  и нравствени  убеждения . Това  са  етичните  основи  на  устойчивото  развитие  и отговорният  туризъм. Устойчивият   туризъм  предполага  пълно  разгръщане  на   правото  на  туризъм  , регламентирано  от  Глобалния  Етичен  кодекс  на  Световната  Организация  по  туризъм – СОТ.   като  -  „ възможността  непосредствено  и  лично  да  откриват  и  да  се  наслаждават  на  забележителностите   на  нашата  планета  , е  право , което  в  еднаква  степен  притежават  всички  жители  на  Земята”. Всеобщото  право  на  туризъм   е  следствие  на  правото  на  отдих  и  рекреация, включващо   разумното  ограничаване  на  работното  време  и  периодически  платения  отпуск ,което   се  гарантира  в  глава  24 на  Всеобщата  декларация  за  правата на  човека  и  глава  7 т.d  на  Международния  пакт  за  икономическите  ,социалните   и  културните  права . Активното  участие  във  вътрешния   и международния   туризъм  спомага  за  ефективното  оползотворяване   на  свободното  време .Това  явление  не  трябва  да  бъде  възпрепятствано , а  напротив  , държавната   политика  в  областта  на  туризма  трябва  да  бъде  насочена  към   стимулиране  и  развитие  на  социалния  туризъм  , който  способства  за  широк  достъп  до  отдиха , пътуванията  и  отпуските    и  поощрява  и  съдейства  за  развитието  на  семейния , младежки  и  студентски  туризъм , а  също  така  и  за  туризма  за  възрастни и инвалиди.Идва   ред  на  Севилската  стратегия  за  биосферните  територии, приета   през   март  1995 г. Тя  е   стратегия  за  съхраняване  и  устойчиво  използване  на  биологичното  разнообразие  и природните  ресурси.Изграждането  на  световната  мрежа   от  биосферни   територии   започва  от  1976г. и включва  324  обекта  , разположени  в   82  страни. Нови  форми  на  биосферни  територии  са  клъстерите  и  трансграничните  територии.  В  световната   мрежа  на  биосферните   територии  са  включени  17 български  резервати.

Програма  на  ЮНЕСКО „Човек  и  биосфера”.

-          Поддържан  резерват  „Сребърна „- Световно  природно  наследство                             

-          Резервати  „Мангарица”, „Дупката” , „ Купена”  и „ Червената  стена  „ в  Родопите.

-          Резервати  „Парангалица” и „ Централен  рилски  резерват”  в  Рила .

-          Резерват  „ Баюви дупки  -Джинджарица „  в  Пирин .

-          Резервати    „ Чупрене” ,”Боатин” , „Царичина” , „Стенето” и  „Джендема”   в   Стара  планина.

-          Резерват   „Бистришко   бранище” във  Витоша.

-          Резерват  „Узунбоджак „ в  Странджа.

-          Резерват  „Алиботуш”  в   планината   Славянка.

-          Резерват  „ Камчия”  и  др.

Административният  и   силов  подход   при  усвояването  и  използването  им  разкрива  , че  ние  все  още  не  сме  разшифровали   задоволително   , и  не  използваме   коректно  езика   на  хармонията   в  сложния   диалог   между  природата  и  човека . Те  формират  жизнено  важния  и  неотменим   фундамент   за  развитието   на  нашия  общ   дом  - планетата  Земя.

Създаването    на   нагласи   и  митове   капка  по  капка   е   променяло   света   за  прекалено   дълги   периоди  . Тези  митове  произвеждат   нагласи  ,  рушащи   градената   дълго   време   комуникация   между    народите   чрез   културен   обмен,  дипломатически   отношения   и   икономическа   обвързаност. А  именно  масовата   култура  като  инструмент   , оказващ  най – бързо   влияние  в  обществото  , може  да  допринесе   за   разрешаването    на   подобни  глобални    конфликти   затапващи  туристическият   поток . На   първо   място  сред   инструментите   на   масовата   култура   обаче   трябва   да   се   посочат   индустриите   с    визуално    въздействие   върху   широката   публика   - интернет ,  кино  ,  телевизия   ,  преса  . Ще   добавя   ,  че   митът   за   битката   между   цивилизациите   води   светът   в   посока   , различна  от  тази  на   взаимно   уважение  , и  превръща   добросъседството   в   изчезващо   изкуство . Тук   не   бива   да   се   пропуска   и   още   един   аспект    от   подготовката   на  благоприятна   обстановка   за   намаляването   на  несигурността   -  концертите   , провеждани   в   цял   свят  през   последните  30  години ,  на  тема    „Нахранете  света „  , „Човешки   права „  и  др. под. Те   не   премахват   световния   глад   , нито  донасят   свобода  и  права   на  лишените   от  тях  , но  постигат   нещо  много  важно   :  показват  истината  -  такава ,  каквато  е . Дават   възможност  на   хората , надраснали  тези  проблеми   , да  осъзнаят  , че   те  все  още   не  са  решени   навсякъде. Разбира  се   ,  че  масовата   култура   има  и  положително    въздействие   върху  социума . Все  по –често   в  спортните   среди   се  наблюдава   ползотворното   взаимодействие   на  съекипници  ,  принадлежащи   на  различни   култури  . На   подобно  нещо  сме  свидетели   отдавна   в   областта   на   киното    и   на   музикалната   сцена . Тяхното   влияние  е  изиграло  неоспорим   оздравителен  ефект   върху   развитието  на  цивилизацията !

Абонирайте се и прочетете първи "Непубликувано" и обзор на деня за 2 мин. Безплатно е :-)

@
Коментирай
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

Къде е обявен жълт код за мъгла днес
Ексклузивно

Къде е обявен жълт код за мъгла днес

Преди 42 минути
<p>Жената, която <strong>спаси милиони</strong> животи&nbsp;</p>
Ексклузивно

Жената, която спаси милиони животи 

Преди 1 час
DW: Когато Америка забрани алкохола
Ексклузивно

DW: Когато Америка забрани алкохола

Преди 12 часа
Путин, ще остане ли или ще си тръгне
Ексклузивно

Путин, ще остане ли или ще си тръгне

Преди 15 часа
<p><strong>Антъни Джошуа</strong> се срещна с Усик</p>
Ексклузивно

Антъни Джошуа се срещна с Усик

Преди 16 часа
<p>Звезди за&nbsp;<strong>нестандартни&nbsp;места</strong>, на които&nbsp;са правили <strong>секс</strong></p>
Ексклузивно

Звезди за нестандартни места, на...

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Водещи новини