0

„Есето   е   бижу  .   То   опива   с  магията  на   цветовете  си  и  подкупва   с   редкостта    на   украсата  си ... „  В.Полянов. Празник  на  духа˚

 Казала  МАЙКА  БААР  и  посочила   на  младежа  ДУНАВ  пътя  на  изток ... или  поверията  , че   хвърлената   в   извора  монета   ще  завърне   отново   туриста  при  него. За   начален  извор  на  Дунав  се  възприемат   още   два  в  планината  Шварцвалд  , като  за  тях  има   интересни  легенди  ,склуптури, дърворезби. Много    извори   у  нас ,  и    по   света     са   свързани  с  митологични ,приказни   или  исторически   достоверни   случки.  Освен    това  ролята   на  изворите   е  доста  разнородна.Те   разнообразяват   ландшафта , особено  в  сухите   области, защото   край  тях  има  обилна   зелена   растителност, на   фона    на  околната  територия   със  сиво-жълта   монотонност. Такова  полуизкуствено  езеро  има  до  Глава Панега, а също  и  до  извора  Клептуза  във  Велинтрад. Известен   чрез   поемата   на   Петко Р.Славейков   е   изворът  на  Белоногата  край   Харманли. Някой  извори  ,без  да  са  минерални, имат  доказано  или  религиозно   обосновано  лечебно  действие. Такъв   е  изворът   в  Араповския   манастир  до  Асеновград. В  света  най-посещаван  е  този  в  пещерата  Масабиел  до   град   Лурд – заради  лечебните  води  и   намерената   през  1858г.  чудотворна  икона   на   Света  Богородица. Не  на  последно  място  ,изворите  играят  основна  роля  при  водоснабдяването  на  селищата , курортите, хижите  и  други  изолирани  туристически    обекти  . За  друга  туристическа   функция  -риболовът  ,несъмнено   спомага   чистотата  на  техните  води. За  познавателния  туризъм   са  интересни  многото   старинни  воденици, тепавици  ,каменни  мостове ,легенди   и  реални   исторически  събития.

В  света   най-големи  са  делтите  на  Амазонка  ,Мисисипи, а в  Европа  на  Дунав , Ебро, Рона. Делтата  се  образува   при  силно  намаляване  на  скоростта  на  водите  и  голям   обем  на  носените  наноси. По  този  начин  делтата  е  съвкупност  от  речни  ръкави, островни  езера-старици   с  обилна  горска  растителност  и  богато   дивечово  ,птиче  и  рибно  стопанство.Това  са   обявени   природни   резервати   с  много  добри  условия  за  риболов, орнитологичен  фитолов    и   гребни  спортове . Туристически  по-атрактивни   са  лимано - подобните   устия  на  Ропотамо  и  Камчия , защото   са  дълбоки  и  достъпни  за  плавателни  съдове , за  панорамни  разходки  на  туристите .

Поглеждайки    на   водопада   от   истински   природни   факти,  това   стимулира  творческата   ми  активност  , и  интуитивно  ми  подсказва  есето  да  говори   за  генезиса   и  формата  на  водопадите  кристализирали  от   травертин   в Турция –Памук  кале. Травертинът  е  образувал  стотици  бели  памучни  миди  с  минерална  вода  37˚C,от  които  тя  се  стича ,пада  от  обща   височина  100 м. В  Нова Зеландия  се  срещат  и  водопади  ,чийто  произход   се   обяснява   с  застиването   на  вулканична  лава  ,пресичаща  минаващите  реки. Ниагара  е  особен  случай на  двойна  завеса  ,защото  по  средата  ,между  Сащ   и  Канада   ,се   издига   Козият  остров. Той  разделя  1200м. широките  води  на  канадската  част   , наречена  Подковата  914м. заради  извитата  си  форма  ,и  американската  част  ,широка  305 м. Българските  водопади  са  сравнително  ниски  ,като  първенец   между  тях  е  Райското  Калоферското  пръскало – със   125 м. При  град  Яйце в Босна  чрез  устие  се  образува  водопад  ,чийто   фронтален  вид  много   наподобява  огромен  гребен  с  20 –метрови  зъби. След   30-минутно  къпане   под  водните  струи   се  постига  до   0,5 кг.   намаляване    от  теглото   . Малките  водни  бисерчета  масажират  тялото  на  туристите  и  ги  закаляват. Водата   показва  неповторимостта   и  величието  на  природата  , очиства   душевността  на  туриста  от  урбанизационните   и  социалните  недъзи. Много   литературни  и  художествени  творби   са  изобразявали  образа  им. Лорд   Джордж  Байрон  е  описал  красотата  на  водопада  „Мраморният”-до  град  Терни, северно  от  Рим.  М.В.Лермонтов    е  обмислял   епизоди    от  романа  си”Герой  на  нашето  време” край   водопада  на  р.Ольховка    - до  балнеокурорта   Кисловодск , който   сега  е  наречен   Лермонтов  водопад .

Дума   по  дума   и   ето  , че   натрупания  над  снежната  граница  лед  в течение  на  годините   се  уплътнява  от   натиска  на   новите  пластове  , слънцето  разтопява   през  деня   повърхностния  слой   , а  водните  капчици  проникват   надолу  и  постепенно  превръщат  снега  в  зърнеста  ледена   маса – фирн. Ледниците  се  движат  по  силата   на  гравитацията  , като   скоростта   на  периферията   е   по –малка   от    тази  в  централната  част.В  света  най- обширни  са  ледниците  на  Антарктида  с  площ  13,5  млн. км2  ,  а  в  Европа  се   открояват  Исландия - 13 хил.км2 ,Норвегия  -  6,6 хил. км2  . Алпите  общо  имат  1200 ледника  ,но  те  са  най  - посещаваните.През   лятото  някой  алпийски  ледници  успешно   заменят  ски –пистите, като  добре  подготвени  скиори  се  спускат  със  стандартни  ски  ,снежен   уинсърфинг  и  други  занимания.

Съвършено  водно  ботатство  са  блатата. Блатата  са  земни  вдлъбнатини   със  застояла вода,  които  са  обрасли  с  характерна  влаголюбива  растителност –тръстика ,папур ,върба. Заемат  обширни  площи  в  крайбалтийските  низини  на  Полша  ,Германия, южната  част  на  Скандинавието  ,Полесието  в  Руската  равнина  и  др. Посещенията  на  блатата  с  розово  фламинго  в  парка  „Доняна” на  река  Гуадалкивир  в  Испания , и на   блатата  край  Дунав  и  особено  в  делтата  му  изискват  стриктни   мерки  за  сигурността  на  туристите  - проверени  безопасни   пътеки  и  добре  обучени   водачи  , достоверна   и   добре  видима  информация.

Този  поглед  върху  ресурсите  включва  тяхното   оценяване  ,усвояване  , опазване  и мащаб  на  разпространение  и  разпределение .Той    непрекъснато    се  разширява   и  задълбочава,обхваща  всички  дейности  на  човека  и  поражда  сложни  , в  много   случаи  и непреодолими  проблеми  за  бъдещето  на  човешката  цивилизация. Ресурсите  са  еднакво  необходими  за  устойчивото  и балансирано  състояние  и  развитие  на  природния  комплекс  на  планетата, както  за  човека  и обществото.

Инструментът  туризъм   допринася  за  взаимното  разбирателство   и разпространение на  общочовешките  морални  ценности   в  дух  на  търпимост   и  уважение  към  разнообразието  от  религиозни  ,философски  и нравствени  убеждения . Това  са  етичните  основи  на  устойчивото  развитие  и отговорният  туризъм. Устойчивият   туризъм  предполага  пълно  разгръщане  на   правото  на  туризъм  , регламентирано  от  Глобалния  Етичен  кодекс  на  Световната  Организация  по  туризъм – СОТ.   като  -  „ възможността  непосредствено  и  лично  да  откриват  и  да  се  наслаждават  на  забележителностите   на  нашата  планета  , е  право , което  в  еднаква  степен  притежават  всички  жители  на  Земята”. Всеобщото  право  на  туризъм   е  следствие  на  правото  на  отдих  и  рекреация, включващо   разумното  ограничаване  на  работното  време  и  периодически  платения  отпуск ,което   се  гарантира  в  глава  24 на  Всеобщата  декларация  за  правата на  човека  и  глава  7 т.d  на  Международния  пакт  за  икономическите  ,социалните   и  културните  права . Активното  участие  във  вътрешния   и международния   туризъм  спомага  за  ефективното  оползотворяване   на  свободното  време .Това  явление  не  трябва  да  бъде  възпрепятствано , а  напротив  , държавната   политика  в  областта  на  туризма  трябва  да  бъде  насочена  към   стимулиране  и  развитие  на  социалния  туризъм  , който  способства  за  широк  достъп  до  отдиха , пътуванията  и  отпуските    и  поощрява  и  съдейства  за  развитието  на  семейния , младежки  и  студентски  туризъм , а  също  така  и  за  туризма  за  възрастни и инвалиди.Идва   ред  на  Севилската  стратегия  за  биосферните  територии, приета   през   март  1995 г. Тя  е   стратегия  за  съхраняване  и  устойчиво  използване  на  биологичното  разнообразие  и природните  ресурси.Изграждането  на  световната  мрежа   от  биосферни   територии   започва  от  1976г. и включва  324  обекта  , разположени  в   82  страни. Нови  форми  на  биосферни  територии  са  клъстерите  и  трансграничните  територии.  В  световната   мрежа  на  биосферните   територии  са  включени  17 български  резервати.

Програма  на  ЮНЕСКО „Човек  и  биосфера”.

-          Поддържан  резерват  „Сребърна „- Световно  природно  наследство                             

-          Резервати  „Мангарица”, „Дупката” , „ Купена”  и „ Червената  стена  „ в  Родопите.

-          Резервати  „Парангалица” и „ Централен  рилски  резерват”  в  Рила .

-          Резерват  „ Баюви дупки  -Джинджарица „  в  Пирин .

-          Резервати    „ Чупрене” ,”Боатин” , „Царичина” , „Стенето” и  „Джендема”   в   Стара  планина.

-          Резерват   „Бистришко   бранище” във  Витоша.

-          Резерват  „Узунбоджак „ в  Странджа.

-          Резерват  „Алиботуш”  в   планината   Славянка.

-          Резерват  „ Камчия”  и  др.

Административният  и   силов  подход   при  усвояването  и  използването  им  разкрива  , че  ние  все  още  не  сме  разшифровали   задоволително   , и  не  използваме   коректно  езика   на  хармонията   в  сложния   диалог   между  природата  и  човека . Те  формират  жизнено  важния  и  неотменим   фундамент   за  развитието   на  нашия  общ   дом  - планетата  Земя.

Създаването    на   нагласи   и  митове   капка  по  капка   е   променяло   света   за  прекалено   дълги   периоди  . Тези  митове  произвеждат   нагласи  ,  рушащи   градената   дълго   време   комуникация   между    народите   чрез   културен   обмен,  дипломатически   отношения   и   икономическа   обвързаност. А  именно  масовата   култура  като  инструмент   , оказващ  най – бързо   влияние  в  обществото  , може  да  допринесе   за   разрешаването    на   подобни  глобални    конфликти   затапващи  туристическият   поток . На   първо   място  сред   инструментите   на   масовата   култура   обаче   трябва   да   се   посочат   индустриите   с    визуално    въздействие   върху   широката   публика   - интернет ,  кино  ,  телевизия   ,  преса  . Ще   добавя   ,  че   митът   за   битката   между   цивилизациите   води   светът   в   посока   , различна  от  тази  на   взаимно   уважение  , и  превръща   добросъседството   в   изчезващо   изкуство . Тук   не   бива   да   се   пропуска   и   още   един   аспект    от   подготовката   на  благоприятна   обстановка   за   намаляването   на  несигурността   -  концертите   , провеждани   в   цял   свят  през   последните  30  години ,  на  тема    „Нахранете  света „  , „Човешки   права „  и  др. под. Те   не   премахват   световния   глад   , нито  донасят   свобода  и  права   на  лишените   от  тях  , но  постигат   нещо  много  важно   :  показват  истината  -  такава ,  каквато  е . Дават   възможност  на   хората , надраснали  тези  проблеми   , да  осъзнаят  , че   те  все  още   не  са  решени   навсякъде. Разбира  се   ,  че  масовата   култура   има  и  положително    въздействие   върху  социума . Все  по –често   в  спортните   среди   се  наблюдава   ползотворното   взаимодействие   на  съекипници  ,  принадлежащи   на  различни   култури  . На   подобно  нещо  сме  свидетели   отдавна   в   областта   на   киното    и   на   музикалната   сцена . Тяхното   влияние  е  изиграло  неоспорим   оздравителен  ефект   върху   развитието  на  цивилизацията !
Коментари 0
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Меган Маркъл готви грандиозно тържество за 40-ия си рожден ден

Меган Маркъл готви грандиозно тържество за 40-ия си рожден ден

Любопитно Преди 3 минути

Херцогинята на Съсекс е ангажирала организатора на партита на телевизионната звезда Опра Уинфри да подготви празненството

Вечерна иглика – растението, което се грижи за хормоните

Вечерна иглика – растението, което се грижи за хормоните

Любопитно Преди 18 минути

Вижте какви са нейните ползи

Тъмният режим не пести много батерия на смартфона

Тъмният режим не пести много батерия на смартфона

Технологии Преди 56 минути

Ново проучване оспорва познатите досега твърдения

Скандал, беларуска атлетка избяга, иска убежище в ЕС

Скандал, беларуска атлетка избяга, иска убежище в ЕС

Свят Преди 9 часа

Според Тимановская върху нея е упражняван натиск и се опитват да я изведат от Япония без нейното съгласие

Ето къде в София спират топлата вода от утре

Ето къде в София спират топлата вода от утре

България Преди 12 часа

Заради ремонти се спира работата и на ТЕЦ - "София"

FT: „Пфайзер” и „Модерна” вдигат цените на ваксините за ЕС

FT: „Пфайзер” и „Модерна” вдигат цените на ваксините за ЕС

Теми в развитие Преди 12 часа

„Пфайзер” обяви, че приходите му от продажбата на ваксината през първата половина на 2021 г. възлизат на 11,3 млрд. долара

Слави Трифонов

Слави Трифонов: Иванов си слага по-голяма роля, отколкото има

България Преди 13 часа

Слави Трифонов: Реално искат постове, въпреки че твърдят, че не искат

Христо Иванов

Иванов: Николов не отговаря на очакванията ни за премиер

България Преди 14 часа

Иванов: Не мога да си изкривя душата и да кажа, че фигурата, която беше обявена за министър-председател, е убедителна

КЕВР вдигна цената на природния газ до рекорд за последните 7 години

КЕВР вдигна цената на природния газ до рекорд за последните 7 години

България Преди 15 часа

Прогнозите са поскъпването да продължи

Заксенхаузен

Изправят на съд стогодишен бивш пазач на нацистки лагер

Свят Преди 16 часа

Окръжният съд в Нойрупин, Германия е допуснал представените от прокуратурата обвинения в съучастничество в убийството на 3500 лица

Приянка Чопра

Любопитни факти за Приянка Чопра, които ще ви изненадат

Любопитно Преди 16 часа

Вижте 8 интересни факта за индийската звезда

Тези филмови рокли определено искаме да носим

Тези филмови рокли определено искаме да носим

Любопитно Преди 17 часа

Колкото по-красива е една рокля, толкова по-дълго време остава в съзнанието ни

Меган Маркъл

Дория, Томас, Саманта: Кое е семейството на Меган Маркъл

Любопитно Преди 18 часа

Ето какво се знае за семейството на Меган Маркъл:

Витанов

Проф. Витанов каза кога да очакваме нов пик на коронавируса

Теми в развитие Преди 20 часа

"Проблемите ще настъпят след средата на август", заяви проф. Витанов

Антон Петров - Хамстера е загинал при инцидент в Рила

Антон Петров - Хамстера е загинал при инцидент в Рила

България Преди 21 часа

Тримата му спътници са ранени