0

О бразованието и здравеопазването са секторите, които ще получат най-голямо увеличение на средствата в бюджета за следващата година, предвижда одобреният от кабинета проект на закон за държавния бюджет за 2008 г.

Министърът на финансите Пламен Орешарски връчи проекта на Бюджет 2008 на председателя на Народното събрание Георги Пирински.

Разходите за образование нарастват с 470 млн. лв. спрямо 2007 г.

Финансовото осигуряване на учебния процес на 679 922 ученици в общински училища и на 189 708 ученици в държавните професионални и специалните училища ще бъде осъществено чрез пълно прилагане на принципа "парите следват ученика" и на новия по-ефективен мениджмънт на училищата на основата на делегираните бюджети.

Средният единен стандарт за финансиране обучението на един ученик в системата на средното образование нараства с 24,8%, спрямо 2007 г., а само за общообразователните училища стандартът се увеличава с 23, 5% .

Средствата на съществуващите и новите програми за подобряване качеството на средното образование се повишават със 17, 5% през следващата година.

Финансовите ресурси на програмата за въвеждане на нов модел за диференцирано заплащане нарастват с 236, 4%. През 2008 г. се предвижда да бъдат въведени втори и трети стълб на диференцирано заплащане, за което са предвидени 12,2 млн. лв.

Съществен приоритет на бюджета е и подобряване на материално-техническата база в училищата и обслужващите звена. Предвидените средства са със 75% повече спрямо 2007 г.

Планира се повишаване на обхвата и улесняване на равния достъп до висшето образование, както и осигуряване на обучението в държавните висши училища за 123 730 учащи.

Субсидията за държавните ВУЗ-ове нараства с 25% в сравнение с т. г.

Средният норматив за издръжка на един студент се повишава с 20%. Субсидията за присъщата на висшето училище научна или художествено-творческа дейност се увеличава със 193,8%.

Разходите за здравеопазване са 2,57 млрд. лв.,

което е ръст от 350 млн. лв. спрямо т. г. За скъпоструващи лекарства и консумативи, вкл. и по националните програми за социално значими заболявания, са предвидени 160 млн. лв., което е с 31% повече от т. г.

През 2008 г. приходите на консолидирана основа ще възлязат на 27,192 млрд. лв., което е ръст от 27,2% спрямо т. г. Разходите в Бюджет 2008 по консолидираната фискална програма са 24,711 млрд. лв. или 40% от БВП.

От тях: за социално осигуряване, подпомагане и грижи - 12,2% от БВП; за образование - 4,2% от БВП; за здравеопазване - 4,2% от БВП; за отбрана - 2,1от % БВП; за полиция, вътрешен ред и сигурност - 1,9% от БВП; за благоустройство - 2,4% от БВП; за наука - 0,4% от БВП.

Капиталовите разходи през 2008 г. възлизат на 4,258 млрд. лв., което е ръст от 51,1% спрямо т. г.

Важен елемент от правителствената политика през следващата година ще бъде активната инвестиционна програма за изграждане на модерна инфраструктура, чрез съвместно финансиране от страна на частния сектор, държавния бюджет и максимално използване на европейските фондове.

Очакваният ръст на БВП през 2008 г. е 6,4%

При изготвяне на прогнозната инфлация се имат предвид допусканията на външната среда, очакваната динамика на производителността на труда, допускания за повишения в административните цени.

Прогнозираната инфлация в края на годината е 4,5%, а средногодишната е 6,9%.

Очаква се преките чуждестранни инвестиции през следващата година да достигнат 4,738 млрд. лв., което е 15% от БВП.

Основни приоритети на Бюджет 2008 са противодействие на нарастващите външнотърговски дефицит и дефицит по текущата сметка; преструктуриране на бюджетните разходи и ускорено модернизиране на публичната инфраструктура; продължаване на реформите в ключовите социални сектори - образование и здравеопазване, чрез оптимизиране на програмите, които изпълняват, финансово обезпечаване на програмите за научно-изследователска и развойна дейност и др.

Предвижда се

бюджетният излишък през следващата година да бъде 3% от БВП,

а минималният размер на фискалния резерв за 2008 г. да е 6,8 млрд. лв.
Благоразумната фискална политика е съобразена с нарастващия негативен баланс по текущата сметка, натиска върху вътрешното търсене в следствие притока на европейски фондове, както и с цикличното развитие на икономиката.

Провеждането на антициклична фискална политика, която страната ни спазва, е една от ключовите препоръки на Европейската комисия и МВФ, посочват от кабинета.

Целта на фискалната политика е стимулиране на инвестиционния процес и намаляване на пряката данъчно-осигурителна тежест. Стремежът е нарастване на корпоративните инвестиции, повишаване на конкурентноспособността на българското производство и услуги, легализиране на трудовите възнаграждения и реално увеличение на разполагаемите доходи.

Основен приоритет на правителството е повишаване на жизненото равнище на гражданите. През следващата година се предвижда въвеждане на пропорционално данъчно облагане на доходите на физическите лица.

Ще се въведе единна ставка от 10% без необлагаем минимум

за всички видове доходи, без значение на размера им. Новата система на облагане ще запази нормативно признатите разходи в размери - 10%, 25% и 40%.

Поради въвеждането на "плоския" данък от 1 януари ще бъдат компенсирани работните заплати до 430 лв. на работещите на трудов договор и до 375 лв. за заетите по служебни правоотношения.

Ставката от 10% е единна за всички данъкоплатци и за всички видове доходи, с изключение на доходите от стопанска дейност на едноличните търговци, за които предвижданата ставка е 15%.

През следващата година отпада облагането по реда на ЗОДФЛ на доходите от патентни дейности. Те ще плащат налог по реда на Закона за местните данъци и такси, а приходите от патентен данък ще постъпват по бюджетите на общините.

Съотношението между работодателска и лична осигурителна вноска през 2008 г. ще бъде 60:40. В резултат на промяната на скалата и размера на личните осигурителни вноски на разположение на населението ще останат 180 млн. лв.

Максималният месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се ще бъде 2000 лв., а минималният - 250 лв. В момента те са съответно 1400 лв. и 220 лв.

Заплатите в бюджетната сфера ще бъдат повишени с до 10% от 1 юли 2008 г.

Те могат да нараснат допълнително за сметка на оптимизиране на административните и институционалните структури.

В продължение на политиката на правителството за оптимизиране на числеността в публичния сектор до 30 юни 2008 г. всички бюджетни структури ще намалят числеността си с не по-малко 12%, с изключение на дейностите, които се финансират на база единни разходни стандарти и нормативи.

През 2008 г. пенсиите ще бъдат увеличени с 9,5% от 1 юли.

Индексирането е по възприетото швейцарско правило - 50% от индекса на инфлацията за текущата година и 50% от ръста на осигурителния доход от предходната година.

Средният размер на пенсиите ще достигне 196, 40 лв. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде повишена от 102, 85 лв. на 112,62 лв.

Социалната пенсия за старост ще е 83,47 лв. Сега тя е 76,23 лв. Запазва се максималният размер на пенсиите от 490 лв. (35% от максималния осигурителен доход за предходната календарна година).

Минималното обезщетение за безработица ще бъде 110 лв.,

което е с 20 лв. повече от момента. Максималното ще е 220 лв. при 180 лв. сега. Срокът за получаване на максималния размер се намалява от 12 на 9 месеца.

Целта е хората в трудоспособна възраст да бъдат стимулирани за активното търсене на нова работа.

Месечното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст ще бъде 190 лв. при 180 лв. в момента. Детските надбавки стават 30 лв. за всяко дете при доход на член от семейството до 200 лв. За близнаците надбавките ще са двойни.

Еднократната помощ при раждане ще бъде 250 лв. за първо дете, 600 лв. - за второ дете и по 200 лв. за трето и всяко следващо дете. В момента тя е съответно 200 лв. за първо, второ и трето дете, а за четвърто и всяко следващо дете - по 100 лв.

За месечни добавки за деца с увреждания са планирани допълнителни средства от 8,4 млн. лв., както и 6 млн. лв. за покриване на разходите за данък върху добавената стойност върху помощно-техническите средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания.

Министерският съвет ще разработи механизъм за

създаването на фонд "Интелект"

От него всички родени след 1 януари 2008 г. всеки месец ще получават от държавата по 20 лв. месечно или 240 лв. годишно. Средствата ще бъдат на разположение на децата след навършване на 15-годишната им възраст.

Целта е те да бъдат използвани за подпомагане на образованието и професионалната им подготовка.

С цел подобряване на качеството на услугите в публичния сектор се предвижда възможността цялото преизпълнение на приходите от реализация на дълготрайни активи да се използва за инвестиции.

Правителството гарантира с Бюджет 2008 средствата за съфинансиране на общински проекти по структурните и Кохезионния фонд на ЕС в изпълнение на приоритета за ускорено увеличаване на инвестиционния капацитет и на правомощията на общините да провеждат местна инвестиционна политика.

Паралелно с това продължава процесът на децентрализация като се предоставят правомощия на общинските съвети да определят размера на местните данъци.

През следващата година се запазва 10% ставка на корпоративния данък и 20% ДДС.

Данък печалба у нас е най-ниският сред страните от ЕС и стимулира увеличаването на инвестициите и конкурентоспособността на икономиката. Данък дивидент ще бъде намален от 7% на 5%.

С оглед достигане на минимално изискуемите нива на ЕС,

акцизът на цигарите ще бъде повишен с 33% през 2008 г.,

като останалите две стъпки със същия процент ще бъдат направени съответно през 2009 и 2010 г.

Плавното повишаване на акциза се предприема с цел избягване на резки повишения на цените на цигарите и намаляване на инфлационния натиск в страната.

В съответствие с договорения с Европейската комисия график за промени в нивата на акцизните ставки през следващата година се предвиждат следните изменения: за безоловния бензин акцизът ще бъде увеличен от 635 лв. за тон на 685 лв./т; за газьола от 535 лв./т на 600 лв./т; за керосина от 485 лв./т на 535 лв./т; за кокса и въглищата от 0,30 лв. за 1 гигаджаул на 0,40 лв. за гигаджаул топлотворна способност; за електрическа енергия за стопански и административни нужди от 1 лв. за мегаватчас на 1,20 лв. за мегаватчас.

Предвижда се намаляване на следните акцизни ставки: за смеси на бензин и биоетанол, в които съдържанието на биоетанол е от 2 до 5% включително - 671,3 лв. за тон, при стандартна ставка за бензина от 685 лв.; за смеси от газьол и биодизел, в които съдържанието на биодизел е от 2 до 5% включително - 588 лв. за тон при стандартна ставка за дизеловото гориво от 600 лв.

През 2008 г. ще отпадне акцизът за кафе

и екстрактите от него. Запазват се действащите в момента ставки за пивото и спиртните напитки.

Коментари 0
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

<p>Урсула фон дер Лайен стана баба за първи път</p>

Урсула фон дер Лайен стана баба за първи път

Любопитно Преди 2 часа

Председателят на ЕК се похвали в социалните мрежи

Кипър

МВнР: Кипър въвежда "коронапаспорти"

Теми в развитие Преди 4 часа

За кого ще важат "коронапаспортите"

d

Идва времето на гъвкавите мобилни планове

Технологии Преди 5 часа

Телекомите започват да предлагат повече възможности на абонатите си

Миню Стайков

Познават ли се Миню Стайков и Светослав Илчовски

България Преди 5 часа

Вижте какво каза самият Миню Стайков

ЕК призова София и Скопие да намерят решение на откритите въпроси

ЕК призова София и Скопие да намерят решение на откритите въпроси

Свят Преди 6 часа

Зоран Заев разговаря с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, както и с еврокомисаря по разширяването на ЕС Оливер Вархей

Военни с ново писмо: Призив за метеж или "за оцеляването" на Франция

Военни с ново писмо: Призив за метеж или "за оцеляването" на Франция

Свят Преди 6 часа

Новата статия е придружена с подписка

Алексей Навални

Изчезналият лекар на Навални е намерен жив

Свят Преди 6 часа

Той е излязъл от гората близо до град Омск със собствени сили

Слави Трифонов

Слави Трифонов отговори на Борисов: Лъже

България Преди 6 часа

Според Трифонов изборите на 11 юли ще са значително по-евтини от тези на 4 април

ваксина

Жена беше инжектирана с 6 дози ваксина по погрешка

Теми в развитие Преди 6 часа

Такъв случай с 6 едновременно поставени дози е непознат в медицинската литература

4-годишно момче похарчи близо $3000 за сладолед

4-годишно момче похарчи близо $3000 за сладолед

Любопитно Преди 7 часа

Въпреки факта, че очевидно става дума за грешка, фирмата отказа да върне средствата на майката

Бетина Жотева бе преизбрана за председател на СЕМ

Бетина Жотева бе преизбрана за председател на СЕМ

България Преди 8 часа

Това е нейният втори пореден мандат на поста

Испания

Как Испания усети полъха на свободата

Теми в развитие Преди 8 часа

Хората най-после могат да напуснат своя район или да се събират вечер на улиците

Как звучи "Summertime" в родопски вариант

Как звучи "Summertime" в родопски вариант

България Преди 8 часа

Вижте изпълнението на Васил Петров, известен като "Българския Франк Синатра"

Vivacom раздава 500 изключително атрактивни детски дистанционни EON Kids

Vivacom раздава 500 изключително атрактивни детски дистанционни EON Kids

България Преди 8 часа

Награда ще спечелят първите клиенти, които създадат детски профил в платформата EON TV

Жестоко убийство в дуловско село, намушкаха жена с нож 27 пъти

Жестоко убийство в дуловско село, намушкаха жена с нож 27 пъти

България Преди 9 часа

Извършителят е задържан, той е 19-годишен и е направил самопризнания

НЗОК: Хартиените рецепти ще се издават и обработват до 31 май

НЗОК: Хартиените рецепти ще се издават и обработват до 31 май

България Преди 9 часа

Издадените от 1 до 6 май, включително, хартиени рецепти, се изпълняват по досегашния ред