Още по темата

За първи път от 25 години новата учебна година започва с нов закон – Закона за предучилищното и училищното образование, който влезе в сила на 1 август тази година. Към новия закон има и 19 държавни образователни стандарта, но не всички от тях влизат в сила от новата учебна година. А какви са новостите?

66 611 деца за първи път ще чуят училищния звънец

и ще прекрачат училищния праг днес. През миналата година първокласниците са били 67 503, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката. По прогнозни данни на регионалните управления по образованието броят на учениците от първи до 12-и клас през новата 2016/2017 учебна година ще е 719 405. През миналата година в дневна форма на обучение са били включени 718 370 ученици.

Поради демографската криза

през новата учебна година се закриват 27 училища.

Най-много са основните училища – 12, следвани от началните училища и от професионалните гимназии. Около 90 хил. са учителите в страната през новата учебна година, като това са преподаватели в средни, основни и в частни училища.

Вижте смесените чувства на първия учебен ден в нашата галерия

На днешния 15 септември 2 450 училища в цялата страна „ще отворят врати“ за ученици и учители. Традиционно на първия учебен ден за сигурността в училищата и районите около тях ще се грижат МВР и охранителните фирми.

От първи до четвърти клас ще се учи до 31 май 2017 г.

Учебната 2016/2017 г. започва с нови наредби, с нов учебен план и с нови програми за учениците в първи и пети клас, с промени в оценяването на учениците, които сега ще са в първи и в пети клас, и в графика на учебното време.

Според новия график за учебното време учениците от първи до четвърти клас ще учат до 31 май 2017 г. Досега първокласниците учеха до 24 май. През новата учебна година четвъртокласниците ще завършват с национално външно оценяване по четири предмета, като математиката е възможен вариант за вход за гимназиите с профил математика и/или природни науки.

В седми клас обучението е до 15 юни 2017 г. и ще завършва вече с три национални външни оценявания – по български език и литература, по математика и по чужд език. Оценяването от изпитите в седми клас ще е с точки и всеки ученик ще намери своето място в различен тип гимназия - профилирана или професионална. За кандидатстването ще се използват и оценки от удостоверението за завършен седми клас, приравнени към точки.

Държавните зрелостни изпити в 12-и клас ще са на модули и ще се състоят на 19 и 22 май 2017 г. На тези дати ще се състои и националното външно оценяване по български език и литература, и по математика в седми клас.

До четвърти клас учениците няма да повтарят

Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците влиза само за учениците, които през учебната 2016/2017 г. ще бъдат в първи и в пети клас. В първи клас оценяването е с качествени оценки и завършва с една обобщена качествена оценка. За пети клас се предвижда броят на текущите оценки да зависи от броя на часовете по определен предмет. Например, ако предметът се изучава два часа седмично, ученикът не може да има по-малко от две текущи оценки по този предмет през срока.

Няма промяна в оценяването за втори и трети клас – учениците ще имат текущи оценки с количествен и качествен показател и ще се формира годишна оценка. В четвърти клас ще има оценки с количествен и качествен показател. До четвърти клас учениците няма да повтарят.

От пети до 12-и клас оценяването ще е с количествен и качествен показател, например „отличен 6“. Класни работи ще се правят по български език и литература, по математика и по чужд език. За учениците от начален етап, които не са усвоили знанията, се предвижда задължителна допълнителна лятна работа. Повтаряне след пети клас ще има при оценка „слаб 2“.

Педагогическите съвети в училищата ще решават как да санкционират ученици, които имат над 15 отсъствия по неуважителни причини, както предвижда Държавният стандарт за приобщаващото образование. Според стандарта една от мерките е преместване на ученика в друга паралелка и едва след това да се пристъпва към преместване в друго училище.

Учениците ще могат да отсъстват по уважителни причини до десет дни

– до три дни в една година с разрешение на директора, и до седем дни в една учебна година с разрешение на директора, но след решение на Педагогическия съвет.

Директорите могат да дават тези до три дни на учениците при необходимост – при грипна епидемия, природни бедствия или при авария в училището.
Ваканциите са есенна, коледна, междусрочна, пролетна и лятна.