6

Бюджетният дефицит за 2011 г. е 1,58 млрд. лв. или 2,1% от прогнозния Брутен вътрешен продукт (БВП) за годината, съобщи Министерството на финансите (МФ).

Ведомството публикува данни за изпълнението на консолидираната фискална програма (КФП) към 31 декември 2011 г.

Отчетеният дефицит е значително по-нисък от разчетения към закона за държавния бюджет за 2011 г., който е 2,5% от БВП, посочват от министерството.

Отрицателното салдо по КФП се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 1,75 млрд. лв. и излишък по европейските средства в размер на 167,9 млн. лв.

Според данните, публикувани от Министерството, дефицитът за 2010 г. е бил в размер на 2,82 млрд. лв. или 4% от БВП.

Фискалният резерв към 31 декември 2011 г. е 5 млрд. лв.

Постъпилите в хазната приходи и помощи за 2011 г. са в размер на 25,4 млрд. лв. или 33,3% от БВП, което представлява изпълнение от 96,8% на годишните разчети.

Отчетените данъчни приходи представляват 99,5%, а неданъчните - 101% спрямо разчетените.

Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 31 декември 2011 г. са в размер на 5,5 млрд. лв., или 95,8% от планираните за годината.

Разходите по консолидирания бюджет са в размер на 26,96 млрд. лв., което представлява 95,7% от годишния разчет.

Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена през 2011 г. от централния бюджет, възлиза на 779,2 млн. лв.