1

Н овото ръководство на "Булгаргаз" излезе с позиция за работата на дружеството. Тя е публикувана в сайта на компанията.

В нея се посочва:

След официалното вписване в Търговския регистър на 03.02.2022 г., членовете на новия Съвет на директорите на „Булгаргаз“ ЕАД очакваха и имаха желание за осигуряване на приемственост с бившия управленски състав, чрез предаване на документация, съдържаща информация относно текущото състояние и дейността  на дружеството, но контакт не бе осъществен.

Причината за това е, че вече освободеният Съвет на директорите на „Булгаргаз“ и по-точно изпълнителният директор на дружеството, в последния си работен ден, е прекратил трудовите правоотношения на директора на Дирекция „Правна“, директора на Дирекция „Търговия с природен газ“, директора на Дирекция „Финанси“ и други служители, срещу парични обезщетения в размер на повече от 170 000 лева. Обезщетението на тримата директори е в размер на 6 заплати, а за останалите двама служители (включително шофьора на изпълнителния директор) е от 5 заплати.

Аргументите, че за освободените по този начин служители е невъзможно да работят за бъдеще в енергийния сектор и че това е единствения начин те да бъдат компенсирани са несъстоятелни, като оставяме без коментар моралната страна на въпроса. Отстраненото ръководство не само възпрепятства и саботира нормалната приемственост с новия състав на Съвета на директорите, но и е положило усилия да бъде заличен архива на Съвета на директорите, който съдържа информация за взетите решения от бившето ръководство за периода от 2015 г. до деня на неговото освобождаване.

Новият Съвет на директорите на „Булгаргаз“ ЕАД е посрещнат единствено от главния счетоводител на дружеството и от началника на отдел „Човешки ресурси“. На много от въпросите, поставени от новите членове на Съвета на директорите на „Булгаргаз“ ЕАД, останалите служители на дружеството не са могли да отговорят, тъй като не са били запознати и са нямали информация какво се е случвало в дружеството, поради поставянето им в изолация.

Тези действия могат да бъдат определени като недопустими, уронващи престижа и поставящи в риск оперативната дейност на дружеството. „Булгаргаз“ ЕАД е със стратегическо значение за икономиката на страната, свързано с осигуряване непрекъснатост и сигурност на газовите доставки, предназначени за  индустрията, газоразпределителните и топлофикационни дружества и следва да бъде управлявано с висок професионализъм, отговорност и почтеност, което не кореспондира с действията на старото ръководство.

Изненада за новия Съвет на директорите на „Булгаргаз“ ЕАД е било финансовото състояние на дружеството, тъй като от изявленията по медиите на г-н Николай Павлов са останали с впечатление, че благодарение на бившето ръководство, „Булгаргаз“ ЕАД е в отлично финансово състояние и е една просперираща компания, без проблеми на газовия пазар и отношенията си с доставчици и клиенти.

Това  което новият Съвет на директорите е получил като информация е, че по банковите сметки на „Булгаргаз“ ЕАД към 03.02.2022 г. има само 640 хил. лв. и са усвоени 51.730 млн. лв. овърдрафти от различни банки. Същевременно, прогнозните плащания за месец февруари са в размер на 650 млн. лева, а очакваните парични постъпления са приблизително за 400 млн. лева, т.е. прогнозира се паричен дефицит в размер на 250 млн. лева, който новият Съвет на директорите на „Булгаргаз“ ЕАД трябва да осигури в най-кратки срокове, за да може да се заплати доставката на природен газ по договорите с руския и азерския доставчик, а също така и да се платят задълженията към бюджета за ДДС (приблизително около 100 млн. лева)  и акциз.

Вземанията на „Булгаргаз“ от „Топлофикация София“ ЕАД към 07.02.2022 г. са в размер на 167 млн. лева, а от ТЕЦ „Варна“ АД са около 35.5 млн. лева.

Очевидно „Булгаргаз“ е бил с влошен паричен поток още от месец октомври 2021 г., тъй като в края на 2021 г. са направени две цесии с Български енергиен холдинг“ ЕАД на вземания от „Топлофикация София“ ЕАД в размер на 206 млн. лв. и въпреки това дружеството приключва 2021 г. с наличност по банкови сметки от само 2 млн. лева.

Във връзка с твърдения в медиите, че новият Съвет на директорите на „Булгаргаз“ ЕАД прилага същата политика за търговия на организираните борсови пазари, като тази на бившето ръководство, е необходимо да бъде предоставена следната информация:

Въпреки липсата на достатъчно време, в което новото ръководство на „Булгаргаз“ ЕАД да има възможност да се запознае и анализира детайлно действията и фирмената политика на дружеството, от предоствените данни е видно:

След регистрацията на държавната газова борса – „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД е търгувало на нея, но със силно ограничен брой търговци. В периода до м. юни 2021 г. „Булгаргаз“ ЕАД изключва търговията с определени участници на пазара, като реализираните сделки са се осъществявали само с четири участници на организирания борсов пазар, при положение,че към настоящия момент на борсата са регистрирани 49 търговци.

След като частната газова борса – „Българска Енергийна Търговска Платформа“ АД се регистрира като действаща борса на природен газ, ръководството на „Булгаргаз“ ЕАД започва да предлага и реализира продажби на значителни количества природен газ и там. Регистрираните членове на „Българска Енергийна Търговска Платформа“ АД са значително по-малко от тези на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД – 14 члена, към настоящия момент. Следва също така да се отбележи, че „Българска Енергийна Търговска Платформа“ АД оперира без одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране Правила за работа на организиран борсов пазар на природен газ.

Сделките на „Българска Енергийна Търговска Платформа“ АД са били сключвани с не повече от трима търговци на природен газ, като значителни обеми природен газ са търгувани основно с един търговец.

Една от първите стъпки, които предприе новият Съвет на директорите на „Булгаргаз“ ЕАД беше да проучи реализираните търговски сделки на двете платформи, като в следствие на извършената проверка се установява следната информация само за месец декември 2021 г. (този месец е избран, тъй като тогава „Булгаргаз“ ЕАД реализира през борсите най-голямо количество природен газ, което е в общ размер от 491 621 MWh, като на „Българска Енергийна Търговска Платформа“ АД са реализирани 254 170 MWh, а на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД – 237 451 MWh): „Булгаргаз“ ЕАД е оперирало и на двете борси, като сделките, реализирани през посочения период на „Българска Енергийна Търговска Платформа“ АД, са на по-ниска цена от тези на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. Това е довело до пропуснати ползи за Булгаргаз в общ размер на 1 677 233 лева, видно от приложената справка в табличен вид. 

Прави впечатление, че на „Българска Търговска Енергийна Пратформа“ АД, процентното разпределение на реализираните количества е следното:

·         Търговец 1 – 96.95 %

·         Търговец 2 – 1.65 %

·         Търговец 3 – 1.40 %

Поради краткото време от встъпването на новия Съвет на директорите, към настоящия момент е правен анализ за пропуснатите ползи само за месец декември 2021 г.

„Булгаргаз“ ЕАД счита, че към настоящия момент ликвидността на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД е по-голяма, предвид по-големия брой участници, регистрирали се за търговия на природен газ. Бяха премахнати ограниченията за търговия с част от участниците на тази борса, наложени от предишното ръководство на дружеството, с цел разширяване на възможностите за сделки с повече участници на българския газов пазар.

По отношение на реализираните от Булгаргаз сделки на 4 февруари 2022 г., следва да се направят следните разяснения:

„Булгаргаз“ ЕАД е продало общо 37 700 MWh, от които 37 400 MWh за продукт уикенд (WE) и ден напред (DA) и 300 MWh за продукт в самия ден (WD), чрез реализиране на 18 сделки с 8 търговци на газ, като търговията е продължила от 11:24 ч. до 17:05 ч.

Дружеството е продало продуктите WE и DA на средна цена 150.29 лева за MWh (средната цена на румънската газова борса BRM на сегмент DA на 04.02.2022 г. е била 154 лева за MWh, а на 05.02.2022 г. на същия сегмент е била 149 лева за MWh.), за продукт WD на цена от 145.00 лева за MWh (при цени за балансиране на “Булгартрансгаз“ ЕАД, съответно: за 04.02.2022 г. – 138.2117 лева за MWh, за 05.02.2022 г. - 137.99 лева за MWh, за 06.02.2022 г. – 138.05 лева за MWh). В тези дни няма сделки с аналогични продукти, сключени на „Българска Енергийна Търговска Платформа“ АД.

„Булгаргаз“ ЕАД реализира печалба в размер на 568 хил. лева, ако се сравнява продажната цена и цената по договора с най-висока цена и над 1.4 млн. лева, ако сравнението е с утвърдената цена от КЕВР с включен достъп и пренос до ВТТ (Виртуална Търговска Точка).

Дневните продукти (WD, DA, WE) на всички европейски газови борси се търгуват 24/7 на принципа на непрекъсната търговия на анонимна база, като целта на дневните сделки е всеки търговец, регистриран на пазара, е да поддържа входящите потоци (покупка и добив на природен газ) максимално близки до изходящите потоци за деня (продажба и нагнетяване на газ). Разликата между двете формира положителен, респективно отрицателен дисбаланс за деня. Формираният дисбаланс се таксува от оператора на газопреносната мрежа с „такса за дневен дисбаланс, коятое +8% от пазарната цена за деня за тези търговци, които са в отрицателен дисбаланс и -8% от пазарната цена за тези, които са в положителен дисбаланс.

Тези правила стимулират участниците на пазара да търгуват излишъкът или недостигът на природен газ на борсата, вместо да ползват газопреносната система на оператора като източник за балансиране. Това са и задължения, произтичащи от Регламент (ЕС) 312/2014 на Комисията за установяване на мрежови кодекс за балансиране на газопреносната мрежа, който се прилага за всички ползватели на газопреносната система в страните-членки на ЕС.

В случай на излишък на природен газ и при наличие на повече активни търговци е възможно да се реализират голям брой сделки в рамките на кратък интервал от време. Сделките се осъществяват с цел всеки участник на пазара да балансира входящите и изходящите потоци на природен газ  и да избегне  дължимите  такси за дневен дисбаланс.

Сделките, реализирани от „Булгаргаз“ ЕАД на 04.02.2022 г., са част от този процес, предвид отчетеният излишък  на природен газ в резултат на намаленото потребление в страната, поради повишаване на температурите. Като се има предвид, че цената на дневните продукти се базира само на пазарните сили на търсенето и предлагането за деня, при положителни системни излишъци цената започва да пада, което значи, че всеки търговец по възможност следва да продаде излишъка си преди спада на цената.

Друг инструмент за балансиране на портфолиото, в случай на положителен дневен дисбаланс, е намаляване на входящите потоци, напр. от покупка, което зависи от условията по договорите. В повечето случаи това не е възможно или, ако е възможно, е икономически неизгодно, още повече че капацитетът на вход вече е резервиран и следва да бъде платен. Остава възможността за намаление на планираните по месеци за добив количества от ПГХ „Чирен“, което технически невинаги е възможно за ден напред, поради технологичните особености на работа на газохранилището. Още повече, че одобрените количествата газ за добив от ПГХ „Чирен“ са включени в ценовия микс, който „Булгаргаз“ ЕАД е заявил пред КЕВР за определяне на цената за месец февруари 2022 г. Ако съотношението на микса от количества и цени се промени, то тогава „Булгаргаз“ ЕАД ще има недовзет приход, който ще се компенсира евентуално от КЕВР при утвърждаване на цената в бъдещ регулаторен период.   По този начин намалението на количествата не е целесъобразен вариант, още повече при възможност за реализация на количества на борсата на цени, по-високи от цената за балансиране или от цената, на която се купува този газ.

Търговията на борсата е нормален и задължителен инструмент за балансиране на портфолиото, а не изключение.

В допълнение на това следва да се направи и уточнението, че борсовата търговия е необходима не само, когато има излишъци на природен газ, но и когато съответният търговец има възможност да реализира печалба за дружеството, посредством нея.

В заключение, подчертаваме, че новото ръководство на „Булгаргаз“ ЕАД гарантира, че ще предоставя достъпно и прозрачно цялата обществено значима информация относно своята дейност, завърпва позицията си дружеството. 

Коментари 1
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

1 коментар
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни
Посланиците на ЕС се споразумяха Украйна да получи близо 4,2 млрд. евро

Посланиците на ЕС се споразумяха Украйна да получи близо 4,2 млрд. евро

Свят Преди 5 часа

Средствата са предназначени за мирни цели

Нетаняху: Иран е заплаха за Израел, САЩ и арабските съюзници

Нетаняху: Иран е заплаха за Израел, САЩ и арабските съюзници

Свят Преди 6 часа

Израелският премиер благодари на американския президент Джо Байдън

Москва премахна площад "Европа"

Москва премахна площад "Европа"

Свят Преди 9 часа

Кметът на града Сергей Собянин издаде указ

Пожарът в Гърция отново се разгоря, достигна границата на България

Пожарът в Гърция отново се разгоря, достигна границата на България

Свят Преди 10 часа

Гръцките власти са спрели да гасят по въздух

България помага на Унгария с газ и нефт

България помага на Унгария с газ и нефт

Свят Преди 10 часа

Това информира външният министър на страната Петер Сиярто

Жертви и ранени след руски удари в Украйна

Жертви и ранени след руски удари в Украйна

Свят Преди 11 часа

Нападения има и срещу пристанищния град на река Дунав Измаил

Пожар избухна в италиански курорт, евакуирани са 1000 туристи (ВИДЕО)

Пожар избухна в италиански курорт, евакуирани са 1000 туристи (ВИДЕО)

Свят Преди 11 часа

Огънят е тръгнал от гориста местност край залива Сан Феличе

Рисунки, за които се твърди, че са на Майкъл Джексън, се предлагат на търг

Рисунки, за които се твърди, че са на Майкъл Джексън, се предлагат на търг

Любопитно Преди 12 часа

Началната оферта е един милион долара за цялата колекция

Илон Мъск

Илон Мъск отрече, че ще дарява по 45 млн. долара месечно за кампанията на Тръмп

Свят Преди 12 часа

Което поставя кандидата на републиканците в неловка ситуация, след като вече се похвали за даренията

<p>Руски частен готвач е арестуван, готвел саботаж на Олимпиадата</p>

Руски частен готвач е арестуван в Париж, готвел саботаж на Олимпиадата

Свят Преди 12 часа

Разузнавателните служби са го следили в продължение на месеци, преминал е и през България

Кой ще открие Олимпиадата? Селин Дион или Лейди Гага?

Кой ще открие Олимпиадата? Селин Дион или Лейди Гага?

Любопитно Преди 12 часа

Слуховете за евентуална рокада се засилиха след пристигането и на двете звезди в Париж

<p>Лъже ли Тръмп за ръста си?</p>

Колко високи са членовете на семейството на Тръмп

Свят Преди 13 часа

Всички членове на семейство Тръмп имат поразителен ръст

Да живееш в най-луксозната яхта в света... срещу 11,2 млн. долара (СНИМКИ)

Да живееш в най-луксозната яхта в света... срещу 11,2 млн. долара (СНИМКИ)

Любопитно Преди 13 часа

Ако нямате проблем с липсата на твърда почва под краката, това е любопитно предложение

Снимката е илюстративна

Държавите, в които празненствата никога не спират

Любопитно Преди 13 часа

Коя е държавата с 35 официални празника

<p>Светът подобри рекорда за най-горещ ден само за 24 часа</p>

Земята се "наслади" на най-горещия ден в историята си в понеделник

Свят Преди 14 часа

Учените очакват шокиращите климатични рекорди да продължат

Откриха античен саркофаг на плажа във Варна (СНИМКИ)

Откриха античен саркофаг на плажа във Варна (СНИМКИ)

България Преди 14 часа

Културната ценност е от периода на Римската империя