3

Сметната палата публикува одита на концесионния договор "Ски зона с център Банско - част от територията на Национален парк "Пирин" за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г., съобщиха от Сметната палата.

Сметната палата констатира, че в периода до 2009 г. в МОСВ не са създадени условия за адекватен и ефективен контрол по изпълнението на концесионния договор.

При одита са проверени, анализирани и оценени вида и обхвата на осъществения контрол от МОСВ и неговото съответствие с нормативните изисквания, както и степента на изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния договор.

Клаузите от договора за концесия по отношение на ползването на предоставената концесионна територия, определянето и внасянето на концесионното възнаграждение, откриването и поддържането на банковата гаранция за гарантиране на инвестициите и опазването на околната среда са непрецизирани, непълни и не достатъчно ясни, посочват от Сметната палата.

Договорът не съдържа клаузи за санкции и неустойки при системно неизпълнение от страна на концесионера на основни задължения и параметри, с изключение на неустойките за забавено плащане на концесионното възнаграждение.

Концесионерът "Юлен" АД е изпълнил основното си задължение за реализиране на предвидените инвестиции

За периода 2002 г. - 2012 г. община Банско се развива и утвърждава като национален и международен център за ски-спорт и туризъм.

Сметната палата обаче оценява като неефективни дейностите на структурите в МОСВ, ангажирани с контрола по изпълнението на концесията

и навременното отстраняване на възникнали проблеми, през първите 10 години от срока на концесията.

Препоръчва се МОСВ да предприемат допълнителни действия, освен предприетите през периода 2010-2011 г., за идентифициране и управление на рисковете, съпътстващи изпълнението на концесията, с цел осъществяване на ефективен контрол на задълженията на концесионера и тяхното изпълнение в съответствие с клаузите на договора и действащата нормативна уредба.

За постигане ефективност на контрола по изпълнението на договора за концесията и осигуряването на отчетност и прозрачност на осъществяваните контролни действия, в одитния доклад са дадени препоръки към министъра на околната среда и водите.

Те включват: министърът да предприеме действия за създаването на регистър на активите, който да съдържа информация за предадените на концесионера активи, новоизградените и новопридобити след сключване на концесионния договор, за тяхната стойност, годината на придобиване, експлоатационния ресурс, както и за издадените актове за собственост, а също да предприеме действия за отстраняване на несъответствията между действащата нормативна уредба и фактическата обстановка, свързана с функциониращите в зоната на концесия ски -съоръжения, собственост на трети лица, както и да се предприемат действия за окончателно изясняване с концесионера на въпроса за размера на използваемата площ и за преодоляване на противоречията в договора за концесия на описанието на концесионната площ и границите на концесионната територия.

Препоръчва се също екоминистърът да определя годишни и оперативни цели, свързани с организацията на дейността по контрола на концесионния договор.

Според закона за Сметната палата, в срок до четири месеца от получаване на доклада, министърът на околната среда и водите трябва да предприеме мерки за изпълнение на препоръките и да уведоми писмено за това председателя на Сметната палата.

Абонирайте се и прочетете първи "Непубликувано" и обзор на деня за 2 мин. Безплатно е :-)

@