Фонд "Д-р Петър Берон" финансира строителството на българска гимназия в Одрин
Източник: netinfo
2

П етър Берон е известен с първия български "Рибен буквар", с който провъзгласява принципите на светското образование, но далеч по-малко известна е неговата благотворителна дейност.

Виден представител на българската възрожденска интелигенция, учен енциклопедист, реформатор на българското учебно дело, Петър Берон е роден в Котел в заможно и будно семейство през 1800 г. Учи в родния си град в килийното училище на поп Стойко Владиславов (Софроний Врачански) и в гръцкото училище в Букурещ при Константин Вардалах. След това е учител в Брашов.

През 1824 г. написва и издава знаменития „Рибен буквар“. През 1825 г. напуска Брашов, за да продължи образованието си. Посещава лекции по философия в Хайделбергския университет, завършва медицина в Мюнхен (1826–1831). Известно време упражнява лекарската си професия в Крайова (1832–1841), след което изцяло се отдава на научни занимания.

Д-р Петър Берон
Д-р Петър Берон

Живее главно в Париж, но често пътува до Англия, Чехия, Гърция, Австрия, Германия. Високо ерудиран и с енциклопедични интереси, д-р П. Берон оставя огромна по обем и разнообразна по тематика научна продукция. Тя включва над 20 труда, написани на 5 езика и засягащи различни области на човешкото познание. Най-значимо и оригинално е съчинението му „Панепистемия“ („Всенаука“, на френски език), в което той създава нова система на обяснение на света.

През 1871 г. е намерен убит в Крайова.

В завещанието си той оставя цялото си налично имущество за развитието на българската просвета. Сред завещаното е недвижима собственост в Крайова, имението Скорила, намиращо се западно от Крайова, селски имоти в областта Олтения, Влашко.

Според завещанието му доходите от имотите трябва да се използват за поддържане и построяване на училища в България.

Със завещание от 1869 г. Берон предвижда едно от именията да послужи за оземляване на безимотни румънски селяни, които се задължават да внасят половината от добива си на изпълнителите на завещанието в продължение на 33 години. Получените добиви от селския имот и наемите от недвижимите имоти в Крайова да се разпределят по равно между Одринска, Котленска и Пловдивска околия за построяване и издръжка на училища.

Изпълнители на завещанието са болградският учител Данаил Кирович и еснафските старейшини на Одрин, Пловдив и Котел. Този документ се оказва най-неиздържан от юридическа гледна точка и крие реална опасност имуществото на Петър Берон да не бъде оползотворено за българското образователно дело, заради ограничения на румънското законодателство, свързани с имотите на чужденци.

След смъртта на дарителя дейците от кръга на Българската добродетелна дружина се заемат да осигурят наследството му в полза на България. Делото се поема главно от Христо Георгиев и по късно от неговия брат Евлоги Георгиев. Близо две десетилетия продължават разпри около завещанието. За уреждане на нещата около наследството е учреден специален комитет, в който влизат видни дейци на Добродетелната дружина, роднини на покойния и купувачите на имението Скорила.

Комитетът взема решение за формиране на фонд на името на д-р Петър Берон. Евлоги Георгиев урежда продажбата на имението Скорила, със събраните средства са закупени румънски облигации, носещи 5% годишна лихва. През 1887 г. комитетът решава да продаде облигациите и да купи български, които да внесе на съхранение в БНБ – София. Въз основа на това решение почти целият капитал е депозиран в банката.

На 10 май 1889 г. е образуван „Фонд на д-р Петра Берона за издържане на Българската мъжка гимназия в Одрин" в размер на 400 хил. лв. Управлението на фонда е поверено на Българската екзархия, която от своя страна трябва да се отчита пред МНП. На 20 февруари 1890 г. комитетът прекратява съществуването си. През следващите няколко месеца Евлоги Георгиев прехвърля в БНБ последните облигации и на 5 май 1890 г. съобщава на екзарх Йосиф I, че фондът се състои от 17 840 лири стерлинги, номинални, от български облигации и от 223 златни франка и че капиталът е внесен в БНБ. Становището му е, че при тази финансова наличност може да се пристъпи към строеж на гимназията.

Учредителите на фонда поставят условие основният капитал да остане незасегнат, а за строителството на гимназията да се ползват само лихвите. Създаването на фонд за Одринската гимназия е почин на Комитета на Дванадесетте. В своите завещания д-р Петър Берон никъде не изразява такава воля, в нито едно от тях не посочва определено учебно заведение. В случая букурещките дейци се съобразяват с духа на завещанието средствата да се употребят в полза на българската просвета, а също с преценката си, че именно училищата в останалите извън пределите на Княжеството български земи се нуждаят най-много от помощ.

Единственото изключение, което допускат, е предоставянето през февруари 1890 г. на помощ от 15 хил. зл. лв. за училището в Котел. Сумата е в отговор на настоятелните молби от страна на училищното настоятелство и в памет на дарителя.

Основаването на Одринската гимназия е свързано с преустройството на съществуващото четирикласно училище в града. От 1896 г. учебното заведение носи името на Петър Берон. През 1897–1898 г. броят на учениците е 133, през 1899–1901 г. е 117, през 1909–1910 г. – 180, през 1910–1911 г. – 156 души.

До 1897 г. събраните лихви от фонда възлизат на 180 хил. лв. От същата година гимназията започва да се издържа с годишните приходи, които са около 24–25 хил. лв. Тъй като тази сума е недостатъчна, за да поеме изцяло разходите, в училището се приемат ограничен брой стипендианти, а повечето учащи заплащат за обучението си.

През 1898 г. е закупена стара сграда, която е приспособена за нуждите на училището. През 1908 г. Българската екзархия взема решение да се построи ново здание за Мъжката гимназия и за пансион към нея. Във връзка с това Екзархията предлага да се купят още 4 къщи, като 3 от тях се разрушат и пространството да се използва да разширяване на двора. Най-солидната от сградите след преустройство да се ползва за гимназия.

Планът за новата сграда е възложен на арх. Едуард Дюпре. Формирана е комисия, която да наблюдава строежа. В нея влизат управителят на Одринската епархия, учител от гимназията и училищен инспектор. На 25 август е проведен търг за отдаване на строежа, на който се явяват четирима предприемачи от България.

С оглед осъществяването на строителството на части, Дюпре е натоварен с преработката на архитектурния план. За първия етап на строителството Екзархията отпуска 100 хил. лв. – 80 хил. от фонда и 20 хил. от екзархийския бюджет. Решено е строежът да започне през декември 1909 г., а срокът за завършването му е определен за 1 май 1911 г. През 1911 г. са приведени нови 138 хил. лв., а през 1913 г. – 146 477 лв.

Така с помощта и на средствата, завещани от д-р Петър Берон, Българската мъжка гимназия в Одрин създава подготвени кадри, необходими за отстояването на културно-националната самостоятелност на Тракия в продължение на повече от две десетилетия.

Положението на фонда се променя след Балканските войни (1912–1913). Подобно на другите дарения, управлявани от Екзархията, след 1915 г. фондът преминава под ведомството на Св. Синод на Българската православна църква.

Първоначално той е оставен на капитализиране, в резултат на което средствата нарастват и към 31 декември 1921 г. възлизат на 754 759 лв., към 31 декември 1931 г. достигат 979 710 лв., към 31 декември 1939 г. – 1 263 963 лв., към 31 декември 1944 г. – 1 410 548 лв. Годишните лихви са около 85–90 хил. лв.

В периода 1925–1931 г. от приходите на фонда се отпуска стипендия за един от роднините на дарителя Петър П. Берон, който учи богословски науки в Белгия. Средствата варират от 48 до 72 хил. лв.

През 1926 г. от капитала на фонда е взет заем за строежа на Висшето богословско училище в София, който по-късно е възстановен изцяло.

Съобразявайки се с духа на волята на дарителя, Св.Синод решава по-голяма част от приходите да се отпускат за гимназията в родното място на П. Берон – Котел. За един дълъг период от време от 1931 до 1945 г. (с малки прекъсвания) благотворителният фонд превежда на Котленската гимназия средства в размер на 30–60 хил. лв. годишно.

През 1937 г. Културната дружба „Котленски край“ в София изпраща писмо до Св. Синод, в което настоява гимназията да получава цялата годишна лихва, с изричното нареждане сумата да се употреби за строежа на пристройка към сградата, за нейното обзавеждане като пансион, за покупка на нови учебни помагала. В резултат на тази молба сумата е увеличена на 50–60 хил. лв.

Междувременно от фонда се отпускат помощи и за други нужди, свързани с просветното дело. През 1935 г. главният учител на бившата Одринска мъжка гимназия, превърната в основно училище и смесена прогимназия, моли Св. Синод да поеме ремонта на покрива на сградата. В отговор на писмото от фонда са предоставени 25 хил. лв.

През 1937 г. Родителско-учителският комитет при Смесената гимназия в Свиленград отправя искане Св. Синод да подпомогне строежа на нова гимназия в града. „С новата гимназия – пишат те – ще се догони просветата и културата в старите предели на Царството, ще се създаде един мощен дух за проникване към Егея.“ Средствата да се вземат от благотворителните фондове „Д-р П. Берон“ и „Христо Касъров“, чиято цел е подпомагането на българското просветно дело в Одринска Тракия. Св. Синод уважава тази молба и през 1938–1941, 1945–1946 г. отпуска от фонда по 20–25 хил. лв. годишно за гимназията в Свиленград.

През някои години (1941, 1945, 1946, 1948, 1949) се дават и средства за стипендии и помощи на учащи се в духовните семинарии. Те възлизат на ок. 30–40 хил. лв. Така след като подпомагането на Одринската мъжка гимназия става невъзможно, фондът продължава своята благотворителна дейност, насочена към осигуряване развитието на просветното дело в България.

Благотворителната дейност на Фонд "Д-р Петър Берон" е представена в енциклопедията на дарителството "Дарителските фондове и фондации в България 1878 - 1951 г.".

Тази рубрика във Vesti.bg се осъществява по идея и със съдействието на Българския дарителски форум (БДФ), издател на енциклопедията.

Коментари 2
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

2 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Как мъж отслабна с 85 кг. за година и половина

Как мъж отслабна с 85 кг. за година и половина

Любопитно Преди 5 часа

Джош Темпъл е на 23 години. Когато започнал да отслабва, бил 177 кг.

Джо Байдън

DW: Разделяй и владей: за какво ще си говорят Путин и Байдън

Свят Преди 9 часа

През февруари отношенията между САЩ и Русия достигнаха най-ниската си точка от 30 години насам. Байдън нарече Путин "убиец", възмущението в Москва беше огромно. Какво ще обсъждат сега двамата на срещата си в Женева?

<p>Спиращи дъха снимки на света, който ни заобикаля</p>

Спиращи дъха снимки на света, който ни заобикаля

Любопитно Преди 11 часа

Вижте ги в нашата галерия

Пускат ново трасе за празните камиони на "Кулата"

Пускат ново трасе за празните камиони на "Кулата"

България Преди 11 часа

Ще се реши ли проблемът с опашките на граничния пункт

НАП запорира сметките на ВиК - Перник

НАП запорира сметките на ВиК - Перник

България Преди 12 часа

Предприятието не е погасявало задълженията си към агенцията от 2018 г. досега

Владимир Шаталов

Почина космонавтът Владимир Шаталов

Свят Преди 13 часа

Владимир Шаталов почина на 93-годишна възраст

коронанвирус

Израел отмени носенето на маски на закрито

Теми в развитие Преди 13 часа

Учениците и работещите за първи път от повече от година отидоха днес на училище и на работа без маски

Лиса Бейнс

След пътен инцидент: Отиде си актрисата Лиса Бейнс

Свят Преди 13 часа

Лиса Бейнс почина на 65 години

Виолета Комитова

МРРБ си връща средства, платени авансово от "Автомагистрали"

България Преди 13 часа

"Ще се заплаща само извършена строително-монтажна работа, безпристрастно спрямо реалните резултати на строителите", пише в отговора си министър Комитова

Доживотна присъда за 29-годишен, убил приятелката си

Доживотна присъда за 29-годишен, убил приятелката си

България Преди 13 часа

Престъплението беше извършено през 2019 г. в Русенско

Учени очакват драстичен спад на населението на България

Учени очакват драстичен спад на населението на България

България Преди 14 часа

Тенденциите водят до появата и разширяването на т.нар. демографски пустини

Биков от ГЕРБ: Чакаме да получим отговор

Биков от ГЕРБ: Чакаме да получим отговор

България Преди 14 часа

Александър Иванов показа договора за сделката между Николов и Спецов

<p>Най-големият внук на кралица Елизабет II се разведе</p>

След 12 години брак: Най-големият внук на кралица Елизабет II се разведе

Любопитно Преди 15 часа

Той е първият от своето поколение кралски особи, който се разделя със съпругата си

Илко Желязков подаде оставка

Илко Желязков подаде оставка

България Преди 16 часа

Оставката на Желязков обаче няма как да бъде приета в момента

Показват машините за гласуване в два мола в София

Изтича срокът за определяне на изборните райони

Избори 2021 Преди 16 часа

ЦИК също трябва да определи условията и реда за машинно гласуване

<p>Пийте тази любима напитка за здраво сърце</p>

Пийте тази любима напитка за здраво сърце

Любопитно Преди 16 часа

Как да понижим риска от сърдечносъдови заболявания