Фонд "Д-р Петър Берон" финансира строителството на българска гимназия в Одрин
Източник: netinfo
2

П етър Берон е известен с първия български "Рибен буквар", с който провъзгласява принципите на светското образование, но далеч по-малко известна е неговата благотворителна дейност.

Виден представител на българската възрожденска интелигенция, учен енциклопедист, реформатор на българското учебно дело, Петър Берон е роден в Котел в заможно и будно семейство през 1800 г. Учи в родния си град в килийното училище на поп Стойко Владиславов (Софроний Врачански) и в гръцкото училище в Букурещ при Константин Вардалах. След това е учител в Брашов.

През 1824 г. написва и издава знаменития „Рибен буквар“. През 1825 г. напуска Брашов, за да продължи образованието си. Посещава лекции по философия в Хайделбергския университет, завършва медицина в Мюнхен (1826–1831). Известно време упражнява лекарската си професия в Крайова (1832–1841), след което изцяло се отдава на научни занимания.

Д-р Петър Берон
Д-р Петър Берон

Живее главно в Париж, но често пътува до Англия, Чехия, Гърция, Австрия, Германия. Високо ерудиран и с енциклопедични интереси, д-р П. Берон оставя огромна по обем и разнообразна по тематика научна продукция. Тя включва над 20 труда, написани на 5 езика и засягащи различни области на човешкото познание. Най-значимо и оригинално е съчинението му „Панепистемия“ („Всенаука“, на френски език), в което той създава нова система на обяснение на света.

През 1871 г. е намерен убит в Крайова.

В завещанието си той оставя цялото си налично имущество за развитието на българската просвета. Сред завещаното е недвижима собственост в Крайова, имението Скорила, намиращо се западно от Крайова, селски имоти в областта Олтения, Влашко.

Според завещанието му доходите от имотите трябва да се използват за поддържане и построяване на училища в България.

Със завещание от 1869 г. Берон предвижда едно от именията да послужи за оземляване на безимотни румънски селяни, които се задължават да внасят половината от добива си на изпълнителите на завещанието в продължение на 33 години. Получените добиви от селския имот и наемите от недвижимите имоти в Крайова да се разпределят по равно между Одринска, Котленска и Пловдивска околия за построяване и издръжка на училища.

Изпълнители на завещанието са болградският учител Данаил Кирович и еснафските старейшини на Одрин, Пловдив и Котел. Този документ се оказва най-неиздържан от юридическа гледна точка и крие реална опасност имуществото на Петър Берон да не бъде оползотворено за българското образователно дело, заради ограничения на румънското законодателство, свързани с имотите на чужденци.

След смъртта на дарителя дейците от кръга на Българската добродетелна дружина се заемат да осигурят наследството му в полза на България. Делото се поема главно от Христо Георгиев и по късно от неговия брат Евлоги Георгиев. Близо две десетилетия продължават разпри около завещанието. За уреждане на нещата около наследството е учреден специален комитет, в който влизат видни дейци на Добродетелната дружина, роднини на покойния и купувачите на имението Скорила.

Комитетът взема решение за формиране на фонд на името на д-р Петър Берон. Евлоги Георгиев урежда продажбата на имението Скорила, със събраните средства са закупени румънски облигации, носещи 5% годишна лихва. През 1887 г. комитетът решава да продаде облигациите и да купи български, които да внесе на съхранение в БНБ – София. Въз основа на това решение почти целият капитал е депозиран в банката.

На 10 май 1889 г. е образуван „Фонд на д-р Петра Берона за издържане на Българската мъжка гимназия в Одрин" в размер на 400 хил. лв. Управлението на фонда е поверено на Българската екзархия, която от своя страна трябва да се отчита пред МНП. На 20 февруари 1890 г. комитетът прекратява съществуването си. През следващите няколко месеца Евлоги Георгиев прехвърля в БНБ последните облигации и на 5 май 1890 г. съобщава на екзарх Йосиф I, че фондът се състои от 17 840 лири стерлинги, номинални, от български облигации и от 223 златни франка и че капиталът е внесен в БНБ. Становището му е, че при тази финансова наличност може да се пристъпи към строеж на гимназията.

Учредителите на фонда поставят условие основният капитал да остане незасегнат, а за строителството на гимназията да се ползват само лихвите. Създаването на фонд за Одринската гимназия е почин на Комитета на Дванадесетте. В своите завещания д-р Петър Берон никъде не изразява такава воля, в нито едно от тях не посочва определено учебно заведение. В случая букурещките дейци се съобразяват с духа на завещанието средствата да се употребят в полза на българската просвета, а също с преценката си, че именно училищата в останалите извън пределите на Княжеството български земи се нуждаят най-много от помощ.

Единственото изключение, което допускат, е предоставянето през февруари 1890 г. на помощ от 15 хил. зл. лв. за училището в Котел. Сумата е в отговор на настоятелните молби от страна на училищното настоятелство и в памет на дарителя.

Основаването на Одринската гимназия е свързано с преустройството на съществуващото четирикласно училище в града. От 1896 г. учебното заведение носи името на Петър Берон. През 1897–1898 г. броят на учениците е 133, през 1899–1901 г. е 117, през 1909–1910 г. – 180, през 1910–1911 г. – 156 души.

До 1897 г. събраните лихви от фонда възлизат на 180 хил. лв. От същата година гимназията започва да се издържа с годишните приходи, които са около 24–25 хил. лв. Тъй като тази сума е недостатъчна, за да поеме изцяло разходите, в училището се приемат ограничен брой стипендианти, а повечето учащи заплащат за обучението си.

През 1898 г. е закупена стара сграда, която е приспособена за нуждите на училището. През 1908 г. Българската екзархия взема решение да се построи ново здание за Мъжката гимназия и за пансион към нея. Във връзка с това Екзархията предлага да се купят още 4 къщи, като 3 от тях се разрушат и пространството да се използва да разширяване на двора. Най-солидната от сградите след преустройство да се ползва за гимназия.

Планът за новата сграда е възложен на арх. Едуард Дюпре. Формирана е комисия, която да наблюдава строежа. В нея влизат управителят на Одринската епархия, учител от гимназията и училищен инспектор. На 25 август е проведен търг за отдаване на строежа, на който се явяват четирима предприемачи от България.

С оглед осъществяването на строителството на части, Дюпре е натоварен с преработката на архитектурния план. За първия етап на строителството Екзархията отпуска 100 хил. лв. – 80 хил. от фонда и 20 хил. от екзархийския бюджет. Решено е строежът да започне през декември 1909 г., а срокът за завършването му е определен за 1 май 1911 г. През 1911 г. са приведени нови 138 хил. лв., а през 1913 г. – 146 477 лв.

Така с помощта и на средствата, завещани от д-р Петър Берон, Българската мъжка гимназия в Одрин създава подготвени кадри, необходими за отстояването на културно-националната самостоятелност на Тракия в продължение на повече от две десетилетия.

Положението на фонда се променя след Балканските войни (1912–1913). Подобно на другите дарения, управлявани от Екзархията, след 1915 г. фондът преминава под ведомството на Св. Синод на Българската православна църква.

Първоначално той е оставен на капитализиране, в резултат на което средствата нарастват и към 31 декември 1921 г. възлизат на 754 759 лв., към 31 декември 1931 г. достигат 979 710 лв., към 31 декември 1939 г. – 1 263 963 лв., към 31 декември 1944 г. – 1 410 548 лв. Годишните лихви са около 85–90 хил. лв.

В периода 1925–1931 г. от приходите на фонда се отпуска стипендия за един от роднините на дарителя Петър П. Берон, който учи богословски науки в Белгия. Средствата варират от 48 до 72 хил. лв.

През 1926 г. от капитала на фонда е взет заем за строежа на Висшето богословско училище в София, който по-късно е възстановен изцяло.

Съобразявайки се с духа на волята на дарителя, Св.Синод решава по-голяма част от приходите да се отпускат за гимназията в родното място на П. Берон – Котел. За един дълъг период от време от 1931 до 1945 г. (с малки прекъсвания) благотворителният фонд превежда на Котленската гимназия средства в размер на 30–60 хил. лв. годишно.

През 1937 г. Културната дружба „Котленски край“ в София изпраща писмо до Св. Синод, в което настоява гимназията да получава цялата годишна лихва, с изричното нареждане сумата да се употреби за строежа на пристройка към сградата, за нейното обзавеждане като пансион, за покупка на нови учебни помагала. В резултат на тази молба сумата е увеличена на 50–60 хил. лв.

Междувременно от фонда се отпускат помощи и за други нужди, свързани с просветното дело. През 1935 г. главният учител на бившата Одринска мъжка гимназия, превърната в основно училище и смесена прогимназия, моли Св. Синод да поеме ремонта на покрива на сградата. В отговор на писмото от фонда са предоставени 25 хил. лв.

През 1937 г. Родителско-учителският комитет при Смесената гимназия в Свиленград отправя искане Св. Синод да подпомогне строежа на нова гимназия в града. „С новата гимназия – пишат те – ще се догони просветата и културата в старите предели на Царството, ще се създаде един мощен дух за проникване към Егея.“ Средствата да се вземат от благотворителните фондове „Д-р П. Берон“ и „Христо Касъров“, чиято цел е подпомагането на българското просветно дело в Одринска Тракия. Св. Синод уважава тази молба и през 1938–1941, 1945–1946 г. отпуска от фонда по 20–25 хил. лв. годишно за гимназията в Свиленград.

През някои години (1941, 1945, 1946, 1948, 1949) се дават и средства за стипендии и помощи на учащи се в духовните семинарии. Те възлизат на ок. 30–40 хил. лв. Така след като подпомагането на Одринската мъжка гимназия става невъзможно, фондът продължава своята благотворителна дейност, насочена към осигуряване развитието на просветното дело в България.

Благотворителната дейност на Фонд "Д-р Петър Берон" е представена в енциклопедията на дарителството "Дарителските фондове и фондации в България 1878 - 1951 г.".

Тази рубрика във Vesti.bg се осъществява по идея и със съдействието на Българския дарителски форум (БДФ), издател на енциклопедията.

Коментари 2
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

2 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

NYT: Израел е използвал американски бомби при смъртоносната атака в Рафа

NYT: Израел е използвал американски бомби при смъртоносната атака в Рафа

Свят Преди 3 минути

Нападението бе срещу лагер за разселени палестинци в покрайнините на града

Робърт де Ниро се сблъска с поддръжници на Тръмп (ВИДЕО)

Робърт де Ниро се сблъска с поддръжници на Тръмп (ВИДЕО)

Свят Преди 5 минути

Де Ниро добави, че бившият президент иска да "посее пълен хаос", а хората в тълпата крещяха обиди срещу него

Тайните против остаряване на най-красивите в Холивуд

Тайните против остаряване на най-красивите в Холивуд

Любопитно Преди 56 минути

Изворът на младостта е по-достъпен, отколкото си мислите!

След опустошителните торнада в САЩ: Стотици хора са без дом, ток и вода

След опустошителните торнада в САЩ: Стотици хора са без дом, ток и вода

Свят Преди 1 час

Трагедията е събудила чувството за солидарност сред жителите на региона

Flintlock 2024: Борбата срещу глобалния тероризъм

Flintlock 2024: Борбата срещу глобалния тероризъм

Свят Преди 1 час

Там са регистрирани 50% от смъртните случаи, причинени от тероризъм през 2023 г.

Путин назначи бившия си бодигард за секретар на Държавния съвет

Путин назначи бившия си бодигард за секретар на Държавния съвет

Свят Преди 1 час

Алексей Дюмин е новият секретар на консултативния орган

Нигерия: Финансовите измами достигат рекордни нива

Нигерия: Финансовите измами достигат рекордни нива

Свят Преди 1 час

Нарастващите електронни плащания и по-слабите стандарти за проверка правят нигерийците все по-уязвими за измами

<p>Едно от най-зрелищните събития е днес: Манхатънхендж</p>

Манхатънхендж идва: Какво представлява и как да го видите

Любопитно Преди 1 час

Терминът „Манхатънхендж“ е измислен от известния астрофизик Нийл деГрас Тайсън

<p>Кралският уебсайт изтри изявление на Хари за Меган</p>

Изявление на Хари, защитаващо Меган, бе изтрито от уебсайта на кралското семейство

Свят Преди 1 час

Изявлението беше и първият път, когато Хари публично потвърди връзката си с Маркъл

Жертва и 30 ранени при катастрофа между кола и автобус край Белград

Жертва и 30 ранени при катастрофа между кола и автобус край Белград

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е станал близо до Мали Пожаревац

<p>&quot;Всички тези хора са мъченици&quot;</p>

Очевидец на израелския обстрел в Рафа: Всички тези хора са мъченици

Свят Преди 2 часа

Израелските военни заявиха, че разследват инцидента

Температурен рекорд: Живакът в Делхи скочи до близо 50°

Температурен рекорд: Живакът в Делхи скочи до близо 50°

Свят Преди 2 часа

Властите предупредиха и за възможен недостиг на вода, като на места вече има прекъсвания на доставките

Кола влезе в трамвайното трасе на бул. "България" в София

Кола влезе в трамвайното трасе на бул. "България" в София

България Преди 2 часа

Движението след кръстовището с "Акад. Иван Евстатиев Гешов" в посока НДК е затруднено, регулира се от полицията

<p>Нов скандал във Ватикана</p>

Нов скандал във Ватикана: Папа Франциск обиди хомосексуалистите и се извини публично

Свят Преди 2 часа

87-годишният духовник скандализира с използването на обидна дума по време на частна среща