Още по темата

Инспектори от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" установиха 232 нарушения на нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа в рудници и мини.

Проверката бе направена след тежката авария на 16 юли, довела до четири смъртни случая, като обхвана 17 предприятията, осъществяващи подземен добив на полезни изкопаеми на територията на страната.

Приоритетно беше проверявано воденето на нормативно изискваната документация при осъществяването на минните работи, безопасността, създадената организация за инструктаж и обучение и тяхното провеждане, състоянието на минното оборудване, аварийната готовност в рудниците, минно-спасителната дейност, безопасността при пробивно-взривните работи, осигуряването на вентилация и състоянието на вентилационните съоръжения, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.

По време на проверките в подземните обекти са констатирани 232 нарушения на нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа, за отстраняването на които са дадени 228 задължителни за изпълнение предписания с кратък срок.

За допуснати нарушения на безопасните и здравословни условия на труд на работодатели, длъжностни лица и изпълнителски кадри са съставени 26 акта за административни нарушения.

Съставен е акт за спиране на дейността по подготовка на нови нива, участъци и работни места, както и добива на въглища в "Пирин Ораново" ЕООД и четири акта за спиране на машини и съоръжения в рудник "Бабино" на "Въгледобив Бобов дол" ЕООД.

Въведен е специален режим на работно място 64-та подетажна събирателна галерия в рудник "Ораново" при "Пирин Ораново" ЕООД, където стана последния трагичен инцидент, за предприемане на необходимите технически и организационни мерки, правила, срокове и отговорни лица за осигуряване защита на работещите срещу опасностите от пробив на вода и кал в минната изработка.

Отстранени от работа са петима работници, които не притежават необходимата правоспособност.

В резултат на извършените проверки са направени обобщаващи изводи по отношение спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в подземните мини в следните направления: Управление на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при подземния добив. Подробен доклад от проверките е изпратен до министъра на труда и социалната политика и до министъра на икономиката и енергетиката.