Още по темата

През първото тримесечие на 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0,9% спрямо четвъртото тримесечие на 2014 г. според сезонни данни.

Tова показват експресни оценки на Националния статистически институт (НСИ).

За първото тримесечие на 2015 г. БВП в номинално изражение достига 17,14 млрд. лева.

Реализираната добавена стойност през първото тримесечие на 2015 г. е 14,48 млрд. лв.

Най-голям дял в БВП заема крайното потребление (85,8%), което в стойностно изражение възлиза на 14,7 млрд. лв.

През първото тримесечие на 2015 г. инвестициите в икономиката са 3,43 млрд. лв. и заемат 20% относителен дял в БВП, отчита още статистиката.

Външнотърговското салдо е отрицателно.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през първото тримесечие на 2015 г. принос за регистрирания икономически растеж имат износът на стоки и услуги - с 1,2%, и инвестициите - с 0,4%.

Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 0,6%, отбелязва още НСИ.

Инвестициите отчитат ръст през първото тримесечие на 2015 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година с 2,6%.

Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 9,1 и 4,9%.

По рано днес стана ясно, че в края на март по консолидираната фискална програма се отчита излишък в размер на 257,1 млн. лв. (0,3% от прогнозния БВП).

Той се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 156,2 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 100,9 млн. лв. Съпоставена с края на март 2014 г., бюджетната позиция се подобрява с 1,4% от БВП.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към края на март 2015 г. са 7,79 млрд. лв., или 25,7% от разчетите за 2015 г. Разходите по КФП възлизат на 7,53 млрд. лв., което е 23% от годишните разчети.

Размерът на фискалния резерв към 31.03.2015 г. е 11,1 млрд. лв., в т. ч. 10,1 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.