Чобанов: Бюджетът съдържа политика за балансиран модел на растеж
Източник: БГНЕС
3

Ц ялостната философия на Бюджет 2014 е поставена върху търсене на конкретни резултати, а именно рестартиране на икономиката и ускоряване на растежа, защото само при работеща икономика можем да говорим за устойчивост, стабилност на публичните финанси и фискална дисциплина.

Това заяви финансовият министър Петър Чобанов при представянето на Бюджет 2014 в Народното събрание.
"Без да рестартираме растежа, фискалната дисциплина не може да бъде устойчива в средносрочен план. Постигането на стабилна и предвидима инвестиционна среда и създаването на условия за подобряване на бизнес средата са ясен положителен сигнал към инвеститорите и за възстановяване на нарушеното доверие на хората в пазара и свободната инициатива, както и към повишаването на конкурентоспособността на българските предприятия.
Периодът на управлението на ГЕРБ се характеризира с редица фискални проблеми по отношение на планирането и изпълнението на бюджета, липсата на връзка между фискалната цел и икономическото развитие и административен натиск, който разруши бизнес-средата. Не може да се твърди, че имаме фискална стабилност през последните 4 г., при провеждане на фискална политика, която пречи на растежа, която не плаща навреме на бизнеса, която задържа ДДС в особено големи размери, която не предвижда достатъчен ресурс за изплащане дори на социалните помощи при фазата на планиране. Не е фискална дисциплина намаляването на фискалния резерв с 4 млрд. и увеличаване на дълга с още толкова, като са изчерпани и текущи, и стратегически буфери. Тези проблеми трудно могат да се коригират само с един бюджет, но с проекта на Бюджет 2014 правим решителни крачки в правилната посока.
Бюджет 2014 е разработен при очаквания за стабилна макроикономическата среда в средносрочен план, която ще се постигне при прилагане на предвидените политики.
Растежът на БВП за 2014 г. се очаква да достигне 1,8% в реално изражение при прогноза за ускоряване на растежа на износа предвид положителните перспективи за развитието на европейската икономика и за възстановяване на вътрешното търсене в резултат на подобряване на икономическата среда.
Бюджет 2014 ясно и категорично извежда политики в подкрепа на растежа, които задават един по-балансиран модел на растеж. Предвидени са политики, които подкрепят както потенциала за растеж, така и дават основание да се очаква нарастване на вътрешното търсене. Фискалната консолидация за периода 2014-2016 е изцяло съобразена с цикличното развитие на икономиката, като основна част от дефицита се формира от разходи, насочени към инвестиции и подобряване на жизнената среда и живота на хората. Предвиден е конкретен ресурс за намаляване на регионалните диспропорции и създаване на заетост и растеж в регионите.
Реалистичната прогноза за основните макроикономически показатели е основата, върху която се гради фискалната политика през следващата година. Прекалено оптимистичните прогнози за икономическото развитие през последните години са една от причините, които доведоха до неизпълнение на поставените бюджетни цели на данъчната политика. Прогнозата за приходите от данъци за 2013 г., които се влияят от динамиката на макропоказателите беше прекалено оптимистична и увеличи фискалните рискове от неизпълнение на бюджета.
Формирането на целта за бюджетното салдо без да се отчита макроикономическата прогноза предопределяше негативното влиянието на бюджета върху икономическия цикъл.
Нереално залаганата цел за бюджетното салдо през последните години, изразяваща се в ограничаване на публичните разходи с цел бързо достигане на балансирана бюджетна позиция, допълнително ограничи възможностите за постигане на устойчив икономически растеж. Провежданата до момента рестриктивна фискална политика се отрази негативно върху заетостта, потреблението и инвестициите.
За 2014 г. планираната бюджетна позиция по консолидираната фискална програма е дефицит в размер на 1,8% от БВП. Заложената фискална цел се предвижда да бъде постигната при размер на приходите по консолидираната фискална програма от 30 886 млн. лв. или 37,9% от БВП, при номинален растеж от 501,2 млн. лв. спрямо 2013 година.
През 2014 г. се предвижда размерът на разходите да бъде 32 358,3 млн. лв. или 39,7% от БВП (при ограничение от 40% от БВП).
За да остане бюджетният дефицит в рамките на ограниченията, произтичащи от заложените в Закона за публичните финанси фискални правила и същевременно да се търси максимален положителен ефект върху икономическата активност, са предприети редица мерки за преструктуриране на неефективни разходи и действия за оптимизиране и/или закриване на структури със затихващи и/или отпаднали функции. Целта е да се освободи ресурс, който по-ефективно да бъде насочен към политики, чийто резултат ще бъде видим и лесен за измерване.
Сред основните приоритетни направления на дълговата политика и през 2014 г. ще бъде осъществяването на контролирано увеличение на размера на дълга, отчитайки необходимостта от осигуряване на нискорискова структура и профил на държавния дълг.
През 2014 г. се предвижда дългът да възлезе на 18,0 млрд. лв., което е изменение от 3,4 млрд. лв. спрямо очакваното ниво на държавния дълг към края на 2013 година. Размерът на дълга съществено ще намалее още в началото на 2015 г. предвид предстоящото пиково плащане от около 1,7 млрд. лв. по емитираните през 2002 г. глобални облигации в щатски долари.
Запазва се нивото на минималния размер на фискалния резерв към 31 декември 2014 г. от 4,5 млрд. лева.
Придържайки се към националните приоритети от правителствената програма, в средносрочен план са предвидени целенасочени мерки и механизми за въздействие върху няколко ключови политики.
Данъчноосигурителната политика за периода 2014-2016 г. ще бъде ориентирана към подкрепа на икономическия растеж и повишаването на фискалната устойчивост в дългосрочен план при запазване на ниски данъчни ставки при преките данъци и решителни стъпки за повишаване на събираемостта от приходните администрации, както и ограничаване на данъчните измами.
Приоритетите на данъчната политика за периода 2014-2016 г. са : повишаване на бюджетните приходи и борба с контрабандата; намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите; стимулиране на инвестиционната активност и заетостта.
Ще изброя някои от мерките на данъчната политика в тази насока: усъвършенстване на единната сметка за плащане на данъци и задължителни осигурителни вноски; въвеждане на специален режим "Касова отчетност на ДДС"; усъвършенстване на данъчната преференция "преотстъпване на корпоративен данък" за предприятия, извършващи производствена дейност в общини с висока безработица; въвеждане на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на България и други.
Разходната политикана правителството е насочена към промяна по отношение на разпределението на публичните ресурси и използването на държавния бюджет като ефективен инструмент за извеждане на икономиката на страната по пътя на устойчив растеж, насърчаване на инвестициите и заетостта и осигуряване на нужната социална закрила за уязвимите слоеве на обществото.
Прекратява се политиката за добавяне през всяка година на ограничен ресурс на всички ведомства, което не е обвързано с реално постижим резултат. Оптимизирането на разходите на министерства и ведомства позволява насочване на финансов ресурс за реализиране на публична инвестиционна програма. С цел запазване на макроикономическата стабилност и за да изпълни приоритетите на управленската си програма при ограничените възможности за ръст на разходите през следващите години, правителството ще преструктурира и пренасочи ресурс към конкретни секторни политики, фокусирани в различните икономически и социални сфери. Очакваният положителен ефект е свързан с промяната от наложения през последните години макроикономически модел чрез фискалната политика да се задържа икономическият растеж, а с Бюджет 2014 се реализира политика на стимулиране в средносрочен план.
Ще представя на вашето внимание три ключови приоритета на Бюджет 2014, без да подценявам важността на останалите, които ще бъдат защитени по време на дискусията.
Политиките в областта на образованието и ученето през целия живот са изведени като основен приоритет за 2014 година. С основен акцент върху стабилния и устойчив икономически растеж се явява реформирането на професионалното образование. Тук основният фокус е разширен не само към придобиването на специфични умения и способности у учениците, но и върху развитието на педагогическите кадри и внедряването на електронно обучение, което ще подобри едновременно качеството, достъпа и привлекателността на професионалното обучение. Важен момент е интегрирането на учебния процес с професионалния и практически опит, чрез обвързването на професионалните училища с бизнеса.
Основен акцент в областта на образованието е и подобряване на качеството на обучение чрез осигуряване на достъпа до добри учители. С цел преодоляването на дефицита на подготвени специалисти в областта на образованието, през 2014 г. се предвижда да стартира програма за развитие на педагогическите кадри. Осигурени са средства и за финансирането на мерки за привличане и задържане в професията на педагогическите кадри, като е поставен акцент върху стимулирането на младите учители да продължат трудовата си заетост в малките училища в отдалечени региони.
Предвиденият нов механизъм за допълнително финансиране в размер на 100 млн. лв. в системата на образованието ще повиши квалификацията на работната сила в дългосрочен план с положителен ефект върху нарастването на производителността на труда.
Като втори ключов приоритет в бюджета е заложено реализирането на Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите" в размер на 500 млн. лева. Програмата представлява нов механизъм за финансиране на публични инвестиционни проекти и програми на конкурентен принцип, посредством който разходите ще се обвържат по-тясно с поетите в управленската програма ангажименти. Определянето на годишния размер на средствата за инвестиционни проекти ще бъде обвързано с икономическия цикъл, с процеса на усвояване на средствата от ЕС с инвестиционна насоченост, както и с критичен преглед на съществуващите политики и програми. Този механизъм има за цел да преодолее натрупаните вътрешни диспропорции в структурата на бюджетите, където разходите за публични инвестиции са силно ограничени за сметка на запазване и увеличаване на разходите за администрация и за нейната издръжка. Въвеждането на този механизъм ще стимулира активността на бюджетните разпоредители и ще допринесе за повишаване качеството на бюджетните им предложения.
Взаимоотношенията с местните власти са акцент и приоритет на правителството в средносрочен план. С Бюджет 2014 са създадени предпоставки за осигуряване на приоритетна национална подкрепа за секторните политики в областта на образованието, здравеопазването, социалните дейности и културата, които се реализират с участието на местните власти. Осигурено е финансиране за подобряване на общинската инфраструктура и за изграждане на общински пътища. Ние не само даваме възможността, но и разчитаме на много активното участие от страна на местните власти в публичната инвестиционна програма.
Социалната политика и мерките за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване са друг ключов приоритет на правителството в средносрочен план. Посредством него ще се осъществи една от основните социални функции на държавата - превенцията от изпадане в състояние на бедност и намаляване на хората в бедност. Икономическата практика сочи, че в дългосрочен план бедността и неравенството на доходите имат задържащо влияние върху икономическото развитие. Този приоритет ще бъде реализиран с конкретен пакет от социални мерки, който е насочен към подкрепа на няколко целеви групи - децата и семейството, хора в неравностойно положение, възрастните хора, домакинствата и бизнеса.
В заключение, така представените фискални параметри на Бюджет 2014 отразяват политиката на правителството, насочена към промяна по отношение на разпределението на публичните ресурси, извеждане на икономиката на страната по пътя на устойчив растеж, насърчаване на инвестициите и заетостта и осигуряване на нужната социална закрила за уязвимите слоеве на обществото", заяви Чобанов. /БГНЕС /

Коментари 3
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

3 коментара
 
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Джо Байдън

Байдън: САЩ се изтеглят от Афганистан

Свят Преди 1 час

Български контингент ще бъде изтеглен съгласно решенията, взети от съюзниците

Питбул нахапа жестоко главата на момиче в София

Питбул нахапа жестоко главата на момиче в София

България Преди 3 часа

Момиченцето е с множество рани и травми по главата

Защо приемане на Украйна в НАТО би било ужасна грешка

Защо приемане на Украйна в НАТО би било ужасна грешка

Свят Преди 3 часа

„Телеграф”: Украйна трябва да извърви дълъг път

Манолова: Бих подкрепила Митева от „Има такъв народ”

Манолова: Бих подкрепила Митева от „Има такъв народ”

България Преди 6 часа

Групата на „Изправи се! Мутри вън!” ще реши утре, когато има официално предложение

Кьовеши иска от България други кандидати за европрокурори

Кьовеши иска от България други кандидати за европрокурори

България Преди 6 часа

Към момента, от десет предложени кандидатури, са избрани само трима

Ваксината на Астра Зенека

Дания, директор припадна: Спираме с „АстраЗенека”

Теми в развитие Преди 7 часа

Дания спира напълно ваксинирането с „АстраЗенека”

Гърция разхлабва мерките, кои ограничения ще отпаднат

Гърция разхлабва мерките, кои ограничения ще отпаднат

Теми в развитие Преди 7 часа

Южната ни съседка обяви, че от средата на май ще отвори туристическия си сектор

Рябков към САЩ: Внимавайте, играете си с нервите на Русия

Рябков към САЩ: Внимавайте, играете си с нервите на Русия

Свят Преди 8 часа

Руски военни кораби започнаха стрелби в Черно море

Мадона, Лурдес

Мадона шашна със снимка на дъщеря си

Любопитно Преди 8 часа

Един детайл от снимката предизвика дебати

Позиция на NOVA

Позиция на NOVA

България Преди 9 часа

Във връзка с допусната неволна репортерска грешка със замяна на имената на две политически формации

Дамаск, Сирия

Какво цели Русия с ескалациите в Украйна и Сирия

Свят Преди 9 часа

Първите три месеца на годината показват тревожни сигнали относно бъдещето на конфликтите в няколко района на света, пише Руслан Трад в анализ за Vesti.bg

Тежка катастрофа на пътя Шумен - Варна, има пострадали

Тежка катастрофа на пътя Шумен - Варна, има пострадали

България Преди 9 часа

Движението в участъка е затруднено, осъществява се в една лента

КПКОНПИ

КПКОНПИ внесе иск срещу Красимир Живков

България Преди 10 часа

Искът е за 871 033,67 лв

Проучване: Обездвижването увеличава риска от смърт при Ковид-19

Проучване: Обездвижването увеличава риска от смърт при Ковид-19

Теми в развитие Преди 10 часа

Хората с ниска физическа активност по-често попадали в интензивните отделения и не успявали да се преборят с болестта, предупреждават изследователите

Предимството да плащаме битовите си сметки онлайн

Предимството да плащаме битовите си сметки онлайн

Любопитно Преди 11 часа

Дигиталното банкиране е достъпно и сигурно, а транзакциите, които правим, са лесно проследими

Facebook тества приложение за видео запознанства

Facebook тества приложение за видео запознанства

Технологии Преди 11 часа

То ще премахне профилите и стандартните съобщения