Още по темата

За първи път в България вече е възможно кандидатстването за финансиране по оперативните програми на Европейския съюз (ЕС) да се извършва по изцяло електронен път, съобщиха от пресслужбата на правителството. Пилотно са отворени две схеми от програмния период 2014-2020 г. по оперативните програми "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) и "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК).

"Електронното кандидатстване не означава само модернизиране на процеса и улеснение за институциите и бенефициентите. То е и гарант за прозрачност на системата и публичните дейности, превенция от корупция", е заявил вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, цитиран в прессъобщението.

Кандидатстването по електронен път, което сега се прилага изцяло за ОПРЧР и частично за ОПИК, надгражда вече съществуващата възможност за електронно отчитане на проектите.

Всяка държава в ЕС има ангажимент да разработи и прилага своя информационна система за управление, изпълнение и наблюдение на оперативните програми, съфинансирани от кохезионния и структурните фондове на ЕС, се припомня в прессъобщението. Българската Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС - ИСУН 2020, е създадена по проект на ОП "Техническа помощ" и се управлява от дирекцията "Системи за управление на средствата от Европейския съюз" в Министерския съвет.

Системата позволява проследимост по всяка оперативна програма, процедура и договор за предоставяне на финансова помощ. Попълването на данните в нея се извършва пряко от потребителите. При подаване на проектните предложения информацията се попълва от кандидатите и се регистрира от системата за последваща обработка и използване. Всички документи могат да се подават с електронен подпис. Разработени са унифицирани формуляри, които позволяват структуриране на данните и извличане на справки и анализи по различни критерии - по програми, райони за планиране, бенефициенти, кандидати и др.

ИСУН 2020 е предназначена да събира и обработва данни за седемте оперативни програми от новия програмен период 2014-2020 г.: "Добро управление", "Транспорт и транспортна инфраструктура", "Региони в растеж", "Развитие на човешките ресурси", "Иновации и конкурентоспособност", "Околна среда" и "Наука и образование за интелигентен растеж".

Двете пилотни процедури, по които се извършва електронно кандидатстване, са тази за "Подобряване на производствения капацитет в МСП" по ОП "Иновации и конкурентоспособност" и процедурата "Независим живот" по ОП "Развитие на човешките ресурси". Целта на първата процедурата е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.

В рамките на схемата "Независим живот" всички общини и районите на общини в партньорство с доставчици на социални услуги ще могат да кандидатстват с проекти в размер от 80 000 до 500 000 лева за подкрепа на мерки, насочени към развитие на интегрирани услуги в общността или в домашна среда за социално включване на хората с увреждания.